با عنوان : بررسي وظايف و اختيارات پليس در حفظ حقوق شهروندي در حقوق ايران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

دانشكده حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش حقوق جزا و

جرم شناسي

عنوان :

(( بررسي وظايف و اختيارات پليس در حفظ حقوق شهروندي در حقوق ايران))

استاد راهنما :

جناب آقاي دكتر محمد حسن حسني

استاد مشاور :

جناب آقاي دكتر بهنام يوسفيان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

پليس، سازماني دولتي و مسئول برقراري نظم و امنيت عمومي در جامعه می باشد لذا جهت برقراري اين مقوله مي‌بايست داراي وظايف و اختياراتي بوده تا بتواند نسبت به ايفاي تأثیر اقدام نمايد از آنجا كه اولين مرحله ورود افراد به نظام عدالت كيفري سازمان پليس مي‌باشد لذا اهميت تأثیر آن بيشتر آشكار و مردم همواره نظام حاكم را با پليس مي‌شناسند. از آنجا كه در مرحله نخستين ورود به نظام عدالت كيفري امكان بيشترين تعرض به حقوق بنيادي و اساسي افراد نظاره مي‌گردد لذا مطالعه توضیح وظايف و اختيارات پليس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته می باشد بنابراين امروزه در نظر داشتن جايگاه علمي پليس، وضع قوانين و مقرارت محدود كننده تعرض به حقوق بنيادي بشر، ‌توسل به شيوه‌ها و اقدام‌هاي پيش‌گيرانه و حمايتي با هدف كاهش ميزان جرايم و آسيب‌هاي ناشي از آن بر سياست جنايي نظام‌هاي مختلف تأثير گذاشته می باشد.

لذا با نگاهي به وظيفه پليس در خصوص حفظ امنيت و مصالح عاليه كشور از يك طرف و تکریم به حقوق شهروندي از سوي ديگر گاهي تعارض نظاره مي‌گردد كه در تعارض ميان اين دو مهم می باشد كه پليس به سوي رعايت حقوق شهروندي گام بردارد، عليرغم اين مهم گاهي پليس در جرايمي كه منافع عالي مملكت را به خطر مي‌اندازد (مانند تروريسم، پولشويي و …) ناگزير از ناديده گرفتن برخي از موازين حقوق شهروندي می باشد. كه لازم می باشد با تدوين قوانين جامع ضمن ايفاي تأثیر از تعرض به حقوق شهروندي جلوگيري گردد لذا در اين پژوهش ضمن بيان كاستي‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندي و وظايف و اختيارات پليس چند راهكار و پيشنهاد زيربنايي جهت حسن اجراي امور ارائه گرديده می باشد.

واژگان كليدي: ‌پليس، حقوق شهروندي، پيشگيري، وظايف، اختيارات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 1

اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………. 2

سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………………….. 3

فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. 3

اهداف و کاربردها…………………………………………………………………………………………. 4

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 5

معرفی پلان………………………………………………………………………………………………… 5

بخش اول : پليس و حقوق شهروندي……………………………………………………………………………………. 6

فصل اول : پليس…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مبحث اول :مفهوم و انواع پليس………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتار اول : مفهوم پليس ……………………………………………………………………………………………………………… 8

الف) مفهوم پليس در لغت……………………………………………………………………………………………………………. 8

   ب ) مفهوم پليس در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار دوم : انواع پليس……………………………………………………………………………………………………………….. 10

الف) پليس اداري و پليس قضايي………………………………………………………………………………………………. 10

ب ) پليس عمومي و پليس خصوصی …………………………………………………………………………………….. 13

مبحث دوم : سابقه پليس در ايران……………………………………………………………………………………………. 16

گفتار اول: پليس در ايران باستان و پيش از اسلام…………………………………………………………………… 17

گفتار دوم: پليس در دوران اسلامي تا زمان ناصرالدين شاه……………………………………………………… 17

گفتار سوم: پليس در زمان شكل گيري به سبك نوين تا پيروزي انقلاب اسلامي…………………. 20

گفتار چهارم : پليس از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون…………………………………………………. 28

مبحث سوم : وظايف و اختيارات پليس……………………………………………………………………………………. 30

گفتار اول: استقرار نظم و امنيت………………………………………………………………………………………………… 30

گفتار دوم: تامين آسايش عمومي و فردي…………………………………………………………………………………. 32

گفتار سوم: پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي……………………………………………………………….. 33

مبحث چهارم : نهادهاي پليس در حوزه حقوق شهروندي……………………………………………………… 33

گفتار اول: مركز فوريت هاي پليسي 110…………………………………………………………………………………. 33

گفتار دوم: پليس زن……………………………………………………………………………………………………………………. 36

گفتار سوم: پليس پيشگيري……………………………………………………………………………………………………….. 37

گفتار چهارم : معاونت اجتماعي ناجا………………………………………………………………………………………….. 38

گفتار پنجم : مركز حفاظتي مراقبتي انتظامي…………………………………………………………………………… 39

فصل دوم : حقوق شهروندي………………………………………………………………………………………………….. 41

مبحث اول : مفهوم حقوق شهروندي و واژگان مشابه……………………………………………………………… 43

گفتار اول: مفاهيم حقوق شهروندي و شهروند – تابعيت – مليت………………………………………….. 44

گفتار دوم: حقوق شهروندي و حقوق بشر…………………………………………………………………………………. 47

مبحث دوم : پيشينه و خاستگاه حقوق شهروندي………………………………………………………………….. 52

گفتار اول: حقوق شهروندي در دين اسلام………………………………………………………………………………… 53

الف ) قرآن……………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

1- حق حيات………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

2- آزادي………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3- عدالت و برابري………………………………………………………………………………………………………………………. 59

4- كرامت ذاتي بشر…………………………………………………………………………………………………………………. 62

ب) نهج البلاغه………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

1- آزادي………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

2- عدالت و برابري………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3- حقوق متقابل مردم و حاكمان………………………………………………………………………………………………. 68

گفتار دوم: حقوق شهروندي در حقوق عرفي…………………………………………………………………………….. 71

الف ) حقوق شهروندي در حقوق ايران……………………………………………………………………………………… 71

1- حقوق شهروندي در قانون اساسي………………………………………………………………………………………… 71

2- حقوق شهروندي در قانون تکریم به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي………… 73

3- حقوق شهروندي در قانون مجازات اسلامي…………………………………………………………………………. 77

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4- حقوق شهروندي در قانون آيين دادرسي كيفري………………………………………………………………… 79

ب ) حقوق شهروندي در حقوق بين الملل…………………………………………………………………………….. 81

1- اعلاميه جهاني حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………….. 82

2- ميثاق حقوق مدني و سياسي……………………………………………………………………………………………….. 84

3- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي………………………………………………… 85

بخش دوم : تأثیر پليس در حفظ حقوق شهروندي در روبرو شدن با بزهكاري……………………………. 88

فصل اول : تأثیر پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم……….. 89

مبحث اول : مفهوم و انواع پيشگيري……………………………………………………………………………………….. 89

گفتار اول: مفهوم پيشگيري………………………………………………………………………………………………………… 89

گفتار دوم: انواع پيشگيري…………………………………………………………………………………………………………… 91

الف) پيشگيري كيفري………………………………………………………………………………………………………………… 91

ب ) پيشگيري غير كيفري………………………………………………………………………………………………………… 92

1- پيشگيري اجتماعي……………………………………………………………………………………………………………….. 93

2- پيشگيري وضعي……………………………………………………………………………………………………………………. 93

مبحث دوم : جايگاه قانوني پيشگيري از جرم در حقوق ايران……………………………………………….. 96

گفتار اول: قانون اساسي………………………………………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامي 1370…………………………………………………………………………………… 97

گفتار سوم: قانون اقدامات تاميني 1339…………………………………………………………………………………… 98

گفتار چهارم : قانون نيروي انتظامي 1369……………………………………………………………………………….. 98

گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر 1368…………………………………………………………….. 99

مبحث سوم : مصاديق حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم……………. 100

گفتار اول: حفظ حقوق شهروندي در بكارگيري سلاح و قوه قهريه……………………………………….. 100

گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندي در ورود به حريم خصوصي …………………………………………….. 102

گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندي در تحقيق درمورد جرايم احتمالي……………………………………. 104

گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندي در اعمال محدوديت هاي آزادي رفت و آمد و تجمعات 105

فصل دوم : حفظ حقوق شهروندي در مرحله مقابله با جرم ارتكابي………………………………………. 106

مبحث اول : الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله كشف جرم……………………… 106

گفتار اول: الزامات سلبي…………………………………………………………………………………………………………….. 107

الف) عدم ورود خود سرانه به حريم خصوصي اشخاص………………………………………………………….. 107

1- بازرسي منازل……………………………………………………………………………………………………………………….. 108

2- بازرسي و كنترل مراسلات پستي، مخابراتي، صوتي، تصويري………………………………………….. 109

3- بازرسي اتومبيل ها……………………………………………………………………………………………………………….. 111

ب ) خودداري از توقيف خودسرانه اشخاص…………………………………………………………………………… 112

ج ) پرهيز از ايست و بازرسي خودسرانه……………………………………………………………………………….. 113

د ) اجتناب از رفتار غير انساني با اشخاص ………………………………………………………………………….. 114

هـ ) عدم ايجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائي…………………………………………… 116

و ) اجتناب از اعمال تبعيض بين اصحاب دعوا……………………………………………………………………….. 117

گفتار دوم: الزامات ايجابي…………………………………………………………………………………………………………… 118

الف ) قبول شكايت متضرر از جرم……………………………………………………………………………………………. 118

ب ) تعقيب موضوع با وجود دلايل كافي………………………………………………………………………………… 119

ج ) مطلع ساختن از دلايل دستگيري …………………………………………………………………………………. 120

د ) تفهيم اتهام………………………………………………………………………………………………………………………… 122

هـ ) مطلع ساختن خانواده و وكيل متهم……………………………………………………………………………….. 123

و ) تسريع در رسيدگي به پرونده …………………………………………………………………………………………. 124

ز ) تنظيم صورتمجلس اقدامات انجام يافته………………………………………………………………………….. 125

مبحث دوم : الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله تحقيقات…………………………. 126

(بازجويي، بازرسي، معاينه محل و تحقيقات محلي و بازداشت احتياطي)

گفتار اول: الزامات سلبي…………………………………………………………………………………………………………….. 126

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

الف) پرهيز از بازجوئي بدون وجود دلايل كافي……………………………………………………………………….. 126

ب) عدم طرح سوالات تلقيني…………………………………………………………………………………………………… 127

ج) عدم طرح سوالات گمراه كننده………………………………………………………………………………………….. 128

د) بهره گیری نكردن از دستگاه دروغ سنج ……………………………………………………………………………….. 129

هـ ) عدم توسل به ناركوآناليز…………………………………………………………………………………………………. 130

و ) ممنوعيت هيپنوتيزم………………………………………………………………………………………………………….. 130

ز ) تزريق نكردن مواد مخدر …………………………………………………………………………………………………… 130

ح ) عدم توسل به شكنجه و اجبار و اكراه……………………………………………………………………………. 131

ط ) ممانعت نكردن از حضور متهم حين بازرسي، معاينه محل و تحقيقات محلي …………….. 132

ي ) اجتناب از اخذ تامين از متهم………………………………………………………………………………………….. 132

گفتار دوم: الزامات ايجابي…………………………………………………………………………………………………………… 134

الف ) بازجويي در ازمنه و امكنه مناسب………………………………………………………………………………….. 134

ب ) شناسايي دقيق هويت متهم و تفهيم اتهام……………………………………………………………………. 135

ج ) آگاه كردن متهم ازحق سكوت (مصونيت از خود اتهامي) و حق داشتن وكيل………….. 135

د ) احضار و جلب اشخاص تحت شرايط قانوني……………………………………………………………………. 136

هـ ) تسريع در بازجويي……………………………………………………………………………………………………………. 137

و ) حفظ اسرار حرفه اي ……………………………………………………………………………………………………….. 137

ز ) ابلاغ تاريخ معاينه محل و تحقيقات محلي………………………………………………………………………. 138

ح ) برخورد انساني با توقيف شوندگان…………………………………………………………………………………… 139

ط ) تفكيك محل نگهداري توقيف شوندگان و محكومين …………………………………………………….. 139

ي ) تسليم اعتراض توقيف شوندگان به مقامات قضايي………………………………………………………….. 139

مبحث سوم : الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي بزه ديده، شاهد و مطلع………………… 140

گفتار اول: الزامات سلبي…………………………………………………………………………………………………………….. 141

الف ) نداشتن رفتار تحقير آميز با يزه ديده……………………………………………………………………………… 141

ب ) افشا نكردن اسرار و اطلاعات بزه ديده…………………………………………………………………………… 142

ج ) مانع نشدن بزه ديده از دسترسي به محتويات پرونده…………………………………………………….. 142

د ) عدم توسل به شكنجه و اجبار در اداء شهادت……………………………………………………………….. 143

گفتار دوم: الزامات ايجابي…………………………………………………………………………………………………………… 144

الف ) تضمين امنيت بزه ديده در برابر انتقام جويي……………………………………………………………….. 144

ب ) تضمين امنيت شاهد و مطلع در برابر انتقام جويي……………………………………………………… 145

نتيجه گيري و پيشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………………. 147

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 152

مقدمه

بشر از آغاز زندگي، در صدد بهبود شرايط زندگي خويش بوده می باشد به گونه اي كه تداوم حيات و بقاء خود را در زندگي گروهي و جمعي جستجو نموده می باشد در اين زندگي جمعي يا خود مرتكب رفتارهايي مي گردید كه براي او و همنوعانش مشكل آفرين بود يا از سوي فرد ديگري با انجام همان رفتار متضرر مي گردید. اين رفتارهاي قبيح و زيان آور، مطابق قوانين نا نوشته از سوي مردم و دولت سرزنش آور بوده و براي مرتكبين آن مجازات مقرر مي كردند. اين موضوع همچنان ادامه يافت تا با افزايش جمعيت و پيشرفت تدريجي جوامع و کوشش انديشمندان و وابستگي بيشتر بشر به زندگي اجتماعي و گروهي و نيز تقسيم كار تخصصي در راستاي رفع اين موضوع دولت ها دست به تدوين وتنظيم مجموعه قوانين زدند. هر مجموعه قانوني، با در نظر داشتن هدفي كه دنبال مي كرده به گونه خاصي تدوين مي گشت. درهمين حين، دولت ها به اين انديشه بودند كه براي اجرا و اعمال قانون، بايد متصدياني انتخاب شوند كه ضمن جلوگيري از هرج و مرج،قوانين مكتوب آنان را به اجرا در آورند.اين متصديان از اختيارات ويژه اي برخوردار بوده و در طول تاريخ به نام هاي مختلفي خوانده مي شدند امروزه ما اين اشخاص را با نام پليس كه براي جهانيان آشناست مي شناسيم.

  • بيان مسأله

پليس،سازماني می باشد دولتي كه به نيابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظايف و اختيارات محوله قانوني مسئول برقراري نظم و امنيت و اعمال و اجراي قانون بويژه حقوق كيفري مي باشد بنابراين مأموريت پليس در جامعه اجراي قوانين مي باشد و هدف از اجراي قانون، برقراري نظم و امنيت و حفظ آن مي باشد. ايجاد امنيت مسأله اي مي باشد كه پس از رفع مايحتاج اوليه بشر براي حيات انساني در درجه اول اهميت قرار دارد از طرفي همواره اشخاصي در همه جوامع وجود دارند كه با رفتارهاي نا معقول و ناهنجار خود سعي در برهم زدن نظم و امنيت عمومي جامعه دارند.برقراري نظم و امنيت نيز مستلزم اعطاي اختياراتي می باشد كه ممكن می باشد ساير شهروندان يا سازمان ها صلاحيت داشتن آن را نداشته باشند از اين رو پليس براي برقراري و حفظ نظم و امنيت داراي اختيارات ويژه اي مانند تجهيز به سلاح گرم و اجازه بهره گیری از آن تحت شرايط قانوني، اختيار بهره گیری از قواي قهريه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادي مطابق قانون و . . . می باشد . اما مسئله مهمي كه بنظر مي رسد اين می باشد كه گاهي اختيارات پليس، خود منجر به پيدايش خطرات و آسيب هايي می باشد كه مي تواند نظم و يا امنيت را بر هم بزند. بنابر اين ممكن می باشد پليس در راستاي برقراري نظم و امنيت كه هدف و ماموريت ذاتي اوست خود باعث تعرض به حقوق ساير شهروندان و ايجاد اختلال در نظم جامعه گردد، از اين رو، اعطاي چنين اختياراتي به سازمان هاي پليس بايد در پرتو قوانين محدود و صريحي باشد كه بقاي نظم و امنيت جامعه را تضمين نمايد .

سوالات تحقيق

سوالاتي كه در خصوص پليس مطرح می باشد با در نظر داشتن كمبود منابع در ايران بسيار فراوان مي باشد. به طوري كه هر گفتار و بند اين پايان نامه درصدد پاسخ به سوالاتي می باشد كه ممكن می باشد در اقدام و تئوري پيش آيد ليكن مهمترين اين سوالات عبارتند از:

1- آيا حقوق شهروندي با ماموريت ها و نحوه عملكرد پليس كه عموما جنبه قهر آميز داشته و توام با شدت اقدام اند قابل جمع می باشد؟

  • آيا پليس با رعايت دقيق موازين حقوق شهروندي قادر می باشد به گونه مطلوب از عهده كشف جرم و تحقيقات مقدماتي برآيد؟
  • آيا پليس مي تواند در راستاي حسن انجام وظيفه، حقوق شهروندي را نقض كند؟
  • آيا پليس مي تواند به بهانه جمع آوري دلايل جرم وارد حريم خصوصي افراد گردد؟
  • آيا پليس مي تواند اشخاص را بدون ارائه دلايل دستگير نمايد؟

3- فرضيه هاي تحقيق

1- حقوق شهروندي با نحوه عملكرد پليس قابل جمع می باشد.

2-در برخي از جرائم مانند جرائم عليه امنيت كشور، رعايت دقيق موازين حقوق شهروندي به كشف بموقع و انجام تحقيقات مقدماتي لطمه وارد مي آورد.

3-پليس به مقصود حسن اجراي وظيفه، موظف به رعايت حقوق شهروندي می باشد.

4-پليس تنها در صورتي حق ورود به حريم خصوصي را دارد كه دلايل معقولي داشته باشد كه وسايل يا دلايل جرم را در آن محل كشف مي نمايد.

5- پليس هرگاه قصد دستگيري شخص يا اشخاص را داشته باشد، بايد دلايل اين امر را به گونه كامل به وي تفهيم نمايد.

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درمورد حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق می باشد. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه تکریم و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده می باشد. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي غیر از حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار می باشد.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد بهره گیری قرار گيرد.

با در نظر داشتن تصويب ماده واحده قانون تکریم به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام گردد بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن تأثیر دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.

  • روش تحقيق

در اين پژوهش سعي شده می باشد تا در يك تحقيق كتابخانه اي و با بهره گیری از منابع ، كتب، مقالات و نشريات انتظامي به هدف خود نائل آييم .

روش گرد آوري اطلاعات نيز به صورت كتابخانه اي و با بهره گیری از منابع مكتوب نيروي انتظامي و ابزار گرد آوري اطلاعات نيز با بهره گیری از شبكه هاي رايانه اي و فيش برداري بوده می باشد.

 معرفي پلان

محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهي نموده می باشد بخش اول شامل دو فصل مي باشد كه فصل اول داراي چهار مبحث مي باشد كه به بررسي پليس، انواع آن، سابقه آن و وظايف و اختيارات آن و نهادهاي پليس در حوزه حقوق شهروندي پرداخته شده می باشد و فصل دوم نيز به بررسي حقوق شهروندي و نسبت آن با حقوق بشر، پيشينه و خاستگاه آن، حقوق شهروندي در حقوق ايران و بين الملل پرداخته شده می باشد. و در بخش دوم نيز به تأثیر پليس در حفظ حقوق شهروندي در روبرو شدن با بزهكاري پرداخته ايم كه اين بخش نيز شامل دو فصل مي باشد كه فصل اول آن به بررسي حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم پرداخته و فصل دوم نيز به بررسي حفظ حقوق شهروندي در مرحله مقابله با جرم ارتكابي پرداخته ايم و در پايان پژوهش هم نتيجه گيري و پيشنهادات ذكر گرديده ، اميد می باشد كه مفيد فايده واقع گردد.

  در اين بخش در قالب دو فصل به تبيين مفاهيم پليس و حقوق شهروندي مي پردازيم .

در جهان به هم پيوسته امروز تمام مفاهيم باز تعريف شده اند مفاهيمي زیرا اقتصاد ، سياست و فرهنگ لذا نمي توان مسائل و مفاهيم را فقط ملي تعريف كرد . عصر جهاني شدن الزاماتي به همراه آورده می باشد كه ديگر خصوصي ترين مسايل را كه زماني فقط در دايره حوزه ملي تعريف مي گردید نمي توان از چشم جهان دور داشت . دنياي بدون مرزي پديد آمده كه ديگر دولت ها نمي توانند با توسل به اينكه حوزه داخلي كشور می باشد هركاري در داخل مرزهاي ملي انجام دهند در اين بين مفاهيمي زیرا امنيت ، پليس ، حقوق شهروندي و حقوق اجتماعي نيز دستخوش تغيير و تحول شده می باشد و ابعاد تازه فرا ملي و فرا مرزي به خود گرفته اند . در اين راستا كاركرد ، توجه و حتي تعريف مجدد از وظايف پليس بعنوان نيرويي كه مستقيما با مردم در جامعه سروكار دارد ، ناگزير مي نمايد .

در اين فصل به تعريف مفاهيمي زیرا پليس ، حدود وظايف و اختيارات آن ، انواع پليس و رويكردهاي مختلف آن و سابقه پليس در ايران ، نهادهاي پليسي در حوزه حقوق شهروندي و همچنين حقوق شهروندي ، مفاهيم و پيشينه و خاستگاه حقوق شهروندي ، حقوق شهروندي در دين اسلام ، حقوق شهروندي در حقوق عرفي و حقوق شهروندي در حقوق بين الملل مي پردازيم .

فصل اول : پليس

      مانند مهمترين وظايف مسئوليت نهادها ي حكومتي و اجرايي هر كشور ، برقراري نظم و تامين امنيت آن كشور می باشد . يكي از نهادهاي شاخص در اين زمينه ، نهاد انتظامي به شمار مي رود كه در سراسر جهان با عنوان (( پليس )) خوانده مي گردد . پليس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام می باشد كه در نظام جمهوري اسلامي ايران ، مطابق ماده 3 قانون تشكيل نيروي انتظامي مصوب 1369 هدف از تشكيل اين نيرو استقرار امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي و نگهباني از دستاوردهاي انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده می باشد .

پليس مهمترين سازمان دولتي و مسئول برقراري نظم عمومي و امنيت در جامعه به شمار مي رود . نظم عمومي مجموعه مقررات و سازكارهاي حقوقي و قانوني می باشد كه حسن جريان لازم در امور مربوطه به اداره كشور ، صيانت اخلاقي ، امنيتي و غيره منوط به حضور آنان می باشد .

امنيت نيز همان آرامش خاطر و اطمينان می باشد كه در صورت برقراري آن ، افراد جامعه هراسي از باب جان ، معيشت ، و حقوق مادي و معنوي خود ندارند . هر نوع اختلال و تهديدي در عرصه امنيت اجتماعي كشور مانع تحقق اهداف عالي نظام اسلامي در ابعاد گوناگون مي گردد .

مبحث اول : مفهوم و انواع پليس

         در آغاز آن چیز که از اصول و آيين نگارش استنباط ميشود ، اين می باشد كه ما بدانيم در ارتباط با چه موضوعي مي نويسيم ، از آنجا كه موضوع پايان نامه ( بررسي وظايف و اختيارات پليس در حفظ حقوق شهروندي )‌ مي باشد ، بنابر اين قبل از هر چيز بايستي كلمات (( پليس )) و (( حقوق شهروندي )) تعريف شده و جايگاه اين واژه ها را بيان نماييم .

گفتار اول : مفهوم پليس

در اين گفتار به بيان مفهوم پليس در لغت و اصطلاح مي‌پردازيم:

الف ) مفهوم پليس در لغت

از نظر لغوي كلمه پليس فرانسوي و از ريشه يوناني Politera به معناي (( سازمان سياسي )) و (( هنر حكومت كردن )) و نيز از كلمه Policia ، Police به معناي شهر و جامعه گرفته شده می باشد . [1]

استاد علي اكبر دهخدا در معنا و مفهوم كلمه پليس چنين نوشته می باشد : (( پليس لفظ فرانسوي كه در فارسي به معني پاسبان اداره شهرباني استعمال ميشود و پليس مخفي نيز كاراگاه را گويند يعني محتسبي كه لباس خاصي ندارد تا شناخته نشود )) [2]

استاد محمد معين در معنا و مفهوم كلمه پليس چنين مينويسد (( پليس يعني شهرباني ، نظميه ، پاسبان ، محتسب و اداره پليس يعني سركلانتري و اداره پليس مخفي به معناي اداره آگاهي و ماموران آن را كاراگاه مي گويند )) [3]

ب ) مفهوم پليس در اصطلاح

     امروزه پليس در معني لغوي آن به كار نمي رود بلكه هر كجا لفظ پليس استعمال مي گردد معناي اصطلاحي آن مد نظر مي باشد چنانكه فرهنگ لغت اكسفورد پليس را در سازمان رسمي كه وظيفه اش الزام افراد به پيروي از قانون و پيشگيري از جرم و پاسخ به آن مي باشد تعريف نموده می باشد . [4]

از نظر دكترين نيز پليس در معاني مختلف به كاررفته می باشد . استاد گاستون استفاني براي پليس سه معنا ذكر نموده اند : اول ، مجموعه قواعدي می باشد كه به وسيله مقامات عمومي به شهروندان تحميل شده می باشد دوم ، در معناي محدودتر كه در اينصورت محدود به حقوق اداري ميشود ، پليس را عملياتي دانسته اند كه هدف آن تامين آرامش ، امنيت و سلامت عمومي از راه عمومي يا فردي و به وسيله برخي اقدامات مناسب می باشد و سوم ، پليس طبقه اي از كارمندان دولت می باشد كه تأثیر آن عبارت می باشد از تامين اجراي دستورات عمومي و اقدامات متناسبي كه از طرف مقامات پليس به مقصود تحقق هدف اساسي فوق الذكر اتخاذ مي گردد . [5] برخي ديگر پليس را بعنوان ميانجي بين جامعه و سيستم قانوني كشور معرفي مي نمايند . [6]

حقوقدانان و نظريه پردازان علم حقوق ، تعاريف و مفاهيم مختلفي براي واژه پليس بيان نموده اند ، پروفسور ((فاراليك)) واژه پليس را چنين تعريف مينمايد :

( پليس عبارت می باشد از يك سازمان دولتي ، كه ماموريتش حمايت از قانون اساسي جلوگيري از تخطي ، تامين نظم عمومي و حفظ جان و مال اشخاص می باشد ) [7]

با در نظر داشتن آن چیز که در باره پليس نوشته گردید شايد بتوان تعريفي جامع و مانع در ارتباط با پليس به توضیح ذيل ارائه كرد ((سازمان پليس يك سازمان دولتي می باشد كه وظيفه اش برقراري و حفظ امنيت عمومي ، اجراي مقررات و نظارت اجتماعي ، پيشگيري از وقوع جرايم ، كشف و تعقيب جرم ، مبارزه با بزه كار و حمايت از بزه ديده مي باشد )) .

گفتار اول : انواع پليس :

پليس به اقسام مختلف تقسيم شده می باشد، از قبيل پليس اداري و قضائي،‌پليس عمومي و خصوصي كه در اين گفتار به شهرح هر يك از آنها خواهيم پرداخت:

الف : پليس اداري و پليس قضايي

   پليس اداري در دو مفهوم عام و خاص استعمال ميشود . در مفهوم عام پليس اداري هر نوع نظارت و مداخله اي می باشد كه دولت براي حفظ نظم عمومي و فعاليت افراد در جامعه بعمل مي آورد و طريق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آيين نامه ها و مقررات و اجراي آنها می باشد . در اينصورت كليه مقامات دولتي از رئيس جمهور تا يك كارمند ساده كار پليسي انجام ميدهند و مفهوم خاص پليس اداري كليه اقداماتي می باشد كه به مقصود جلوگيري از وقوع جرائم ، بي نظمي ها و اغتشاشات بعمل مي آيد .[8]

عمده وظايف پليس ذيل اين عنوان قرار ميگيرد چنانكه بسياري از بندهاي ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 ناظر به اين وظيفه می باشد مانند استقرار نظم وامنيت ، اقدام لازم جهت كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله ، حراست از اماكن و تجهيزات ، حفاظت از مسئولين و . . . بطور كلي 25 بند از 26 بند ماده 4 اين قانون در حيطه وظايف اداري قرار ميگيرد .

پليس اداري عمومي در برگيرنده مفاهيم امنيت عمومي ، آسايش عمومي و بهداشت عمومي می باشد و پليس اداري اختصاصي داراي دو مفهوم سنتي و جديد می باشد . در مفهوم سنتي پليس اختصاصي حكايت از مجموعه وظايف و فعاليت ها مي كند كه از نظر هدف با اهداف پليس عمومي تفاوت ندارد ليكن به دليل تبعيت آن از يك نظام حقوقي خاص از پليس عمومي متمايز ميشود . پليس راهنمايي و رانندگي بعنوان مثال پليس اختصاصي می باشد كه هدف آن برقراري نظم در رفت و آمد خودروهاست . پليس راهنمايي و رانندگي تابع سازمان و مقررات خاص می باشد كه آن را از ساير پليس هاي اختصاصي متمايز مي سازد . پليس گمرك ، پليس اتباع بيگانه ، پليس راه آهن و غيره نيز همان اهداف سنتي نظم عمومي را دنبال مي كند .

   وظايف اين پليس متعدد و در عين حال بسيار مهم می باشد و اين وظايف از زماني آغاز ميگردد كه جرمي به وقوع مي پيوندد . به عبارتي ديگر ميتوان گفت وظايف پليس اداري ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظايف پليس قضايي ناظر بر بعد از وقوع جرم می باشد به همين دليل گفته شده می باشد كه وظايف دوگانه پليس مميز انفكاك آن ها از همديگر نيست بلكه وظايف مزبور نشان از پيوستگي آنها می باشد و معرف اين می باشد كه آن ها لازم و ملزوم و متمم و مكمل يكديگر هستند . [9] اين پيوستگي وظايف اثر متقابلي بر هم دارند ، به آن معنا كه هرچه ميزان عملكرد پليس اداري بهبود يابد ، ميزان جرائم كاهش يافته و در نتيجه اثر مستقيمي بر ميزان عملكرد پليس قضايي خواهد داشت از طرف ديگر در صورتي كه پليس اداري داراي ضعف باشد جرائم افزايش يافته [10] ، ناگفته پيداست كه در جامعه هر چه در كشف جرم و دستگيري مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زيان مي بيند و مدت ها اثر اين جرائم در اذهان باقي مي ماند . [11]

وظايف اين قسم از پليس كه اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاييه ياد ميكنند در ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در امور كيفري بيان شده می باشد طبق اين ماده ، كشف جرم ، بازجويي مقدماتي ، حفظ آثار و دلايل جرم ، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصميمات قضايي از وظايف آنها می باشد . همچنين بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي در 9 بند وظايف ظابطين قوه قضاييه را بر شمرده كه علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منكرات ، پيشگيري از وقوع جرائم نيز ذكر شده می باشد.

روساي اين پليس در ارتباط مستقيم با مقامات قضايي بوده و اقدامات قضايي خود را تحت نظارت و تعليمات آنان به انجام مي رسانند و بايد داراي قابليت هاي ويژه حقوقي و قضايي باشند . همانند لزوم تشخيص جرم و تفكيك رفتارهاي غير مجرمانه ، توانايي در تشخيص مصاديق قالب هر يك از آنها ، آشنايي با حقوق اساسي متهم و شاكي و شهود و مطلعين ، توانايي و تسلط بر مسائل حقوقي و تسلط بر چگونگي انتقال يافته هاي حقوقي خود به ديگران و بالاخره قدرت فهم عدالت ترميمي و چگونگي به كار بستن آن . [12]  

تعداد صفحه :175

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***