با عنوان : مطالعه جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق (گرایش بین الملل)

موضوع:

مطالعه جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

استاد راهنما:

جناب آقای دکترعلیرضا حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر کارن روحانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

عنوان                                                                                                                                             صفحه

 چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

الف- اهمیت موضوع……….……………………….………………………………………………………………………………………..2

ب- اهداف پژوهش…………………………………….…………………….…………………………………………………………………4

ج- پرسش های پژوهش………….…………………………………..……………………………….……………………………………..4

د- فرضیه های پژوهش………………..……………………………………………………………………………………………………….5

ه- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..5

و- سازماندهی پژوهش…………………..…………………………………………………………………………………………………….5

بخش اول- کلیات……………………………………………………………………………………………..6

فصل اول – واژه شناسی و مطالعه مصادیق حقوق بشر دوستانه…………………………………8

مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف…………………………………….……………………………………………………………..8

گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه…………………………………………….…………………………………………………..8

بند اول – معنا………………………………………………………………………………………………………………………………………8

بند دوم – تعریف…………………………………………………………………………………………………………………………………8

بند سوم- ارتباط حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر……………………………….………………………………………………9

گفتار دوم – پیشینه تاریخی ………………………………………………………………………………………………………………10

مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف…………………………………..…………………………..……………………………….12

گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه……………………………….…………………………..……………………12

بند اول -اصول حقوق بين الملل بشر دوستانه…………………………………………………………………………………….12

بند دوم- قواعد اساسي حقوق بين المللي بشردوستانه………………………………………………………………………..13

بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم- اهداف وانگیزه………………………………………………………………………………………………………14

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه 14…………………………………………………..

مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه ………………………………………………………………………………………….15

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………….15

بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی ……………………..………………………………………………………………15

بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی  ………………………………………………………………….. ..16   

بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی………………………………………………….17

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی………………………………18

بند اول- عرف………………………………………………………………………………………………………………………18

بند دوم- اصول کلی حقوقی……………………………………………………………………………………………………………..18

بند سوم- معاهدات بین المللی………………………………………………………………………………………………………….18

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه………………………………………………………..19

مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه ……….…………………………………………………………………21

گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ…………..………………………………………………………………….21

بند اول-محدوديت‌ها ی عمليات جنگي………………….……………………………………………………………………….21

بند دوم-تعریف جنایات جنگی………………………………………………………………………………………………………..22

بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی………..………………………………………………..24
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی..………………………………………………………………………………….25

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل……………………………………………………………27

بند اول-تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها……………………………………………………………….29

بند دوم- ارتباط حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه سازمان ملل……………………………………………..31

بند سوم- ارتباط حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه قضايي بين المللي………………………………….37

بند چهارم- توجيه مداخله در قلمرو حاکميت دولت ها…………………………………………………………………….38

گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم………………………………………….40

بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم…………………………………………………40

بند دوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی…………………………………………………………………..44

بند سوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی…………………………………………………………..46

بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون……………………………………………………48

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل 49………………………………….

فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام……………………………………………………………………………………………50

مبحث اول – اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام……………….…………………………………………………..50

گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات…………………….……………………………………………….51

بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام………………………..…………………………………………………………………………….53

بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی…………..………………………………………………………………………….54

گفتار دوم ـ ويژگى هاى جنگ در اسلام……………………………………………………………………………………………55

بند اول ـ در راه خدا بودن………………………………………………………………………………………………………………..55

بند دوم ـ عادلانه بودن………………………………………………………………………………………………………………………56

بند سوم ـ دفاعى بودن………………………………………………….………………………………………………………………57

بند چهارم ـ انسانى بودن……………………………….………………………………………………………………………………….60

مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام………………………….…………..…….………………………………62

گفتار اول- تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان……………………………….……..……….…………………………………62

بنداول- حقوق غير نظاميان در جنگ از ديدگاه قرآن……………………………………………………………………63

بند دوم- حقوق غير نظاميان از ديدگاه روايات و سيره ائمه معصومين (ع…………………………………….64

بند سوم- حقوق غير نظاميان از ديدگاه فقه….…………………………………………………………………………………..68

گفتار دوم – طرفداری از غیر نظامیان در اسلام….……………………………………………………………………………….70

بند اول- اطفال تبعه دشمن…….………………………………………………………………………………………………………..70

بند دوم- حقوق زنان………………………………………………………………………………………………………………………70

بند سوم- طرفداری از افراد سالمند…………………………………………………………………………………………………..72

بند چهارم- طرفداری از بيماران، مجروحان و سایر افراد خاص……………………………………………………..73

بند پنجم- طرفداری از افراد مذهبی…………………………………………………………………………………………………..74

بند ششم- طرفداری از نمايندگان و فرستادگان…………………………………………………………………………………74

گفتار سوم- حقوق اسيران جنگي…………………………………………………………………………………………………….75

بند اول- رفتار انسانی با اسرا…………………………………………………………………………………………………………..75

بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا…………………………………………………………………………………………….78

بند سوم- آزادی اسیران……………………………………………………………………………………………………………………79

فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل…………………………………………81

مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل………………………………………..81

گفتار اول- فرق غیر نظامی از نظامی…………………………………………………………………………………………….81

گفتار دوم –حمايت عام از افراد غيرنظامی……………………………………………………………………………………..84

بند اول- تکریم به گروه های انسانی…………………………………………………………………………………………..84

بند دوم- حمايت خاص از بعضی طبقات افراد غيرنظامی ……………………………………………………………..84

بند سوم – رنج و عذاب غيرنظاميان……………………………………………………………………………………………….86

مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………87

گفتار اول – مطالعه کنوانسیون های ژنو……………………………….……………………………………………………….88

بند اول- كنوانسيون اول ژنو در مورد وضعيت مجروحين و بيماران در ميادين جنگي………..………..89

بند دوم- كنوانسيون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….89

بند سوم – كنوانسيون سوم مربوط به رفتار با اسيران جنگی……….…………….………………………………………91

بند چهارم- کنوانسيون چهارم مربوط به حمايت از افراد غيرنظامی در دوران جنگ………………….………92

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های  ژنو…….…………….……….……………………………………..92

گفتار دوم- اسناد مربوط به طرفداری از حقوق کودک…..…………………………………………………………………….93

بند اول – تأثیر سازمان های دولتی……..………….………………………………………………………………………………….94

بند دوم- تأثیر سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی…..…………………………………………………………………….94

گفتار سوم – اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی…….……………………………………………………95

گفتار چهارم- کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ….……….……..95

بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون…………………..……………………………………………………………………………….96

بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی…………………..……….…….……………………96

بند سوم – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد…………………….………………….……………………..96

بند چهارم- روشهای اجرائی………………………………………………………………………………………………………………97

بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………97

گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………..………………………………………………………………………98

بند اول- نسل کشی یا ژنوسید………………………………..……………………………………………………………………..99

 

بند دوم- جنایت علیه بشریت………………………..………………………….……………………………………………………….99

بند سوم- جنایت جنگی………………………………..……………………….………………………………………………………….99

بند چهارم- جنایت علیه صلح……………………………………..…………………….……………………………………………100

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….101

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………….103

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………106

 چکیده

حقوق بشردوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بين‌الملل می باشد که به طرفداری از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون در نظر داشتن علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها طرفداری می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

حقوق بشر دوستانه مورد تأكيد اديان آسمانى بخصوص دين مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پايه عدل، رحمت و رعايت حقوق انسانی تدوین نموده می باشد و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، كودكان وسالخوردگان طرفداری می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بيماران، مجروحان، نابينايان و افراد افليج نيز مصونيت قائل شده و درمورد حقوق اسيران، توصيه‌هاى فراوانی را ایراد نموده می باشد.

در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده می باشد. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها کوشش در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیري نمی کند، اما درد ها و آسیب هاي انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی می باشد .

واژگان کلیدي: حقوق بشردوستانه، اسلام ، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه ، غیرنظامیان،اسناد بین المللی.

مقدمه

حقوق بين الملل بشر دوستانه تاريخي‌ترين و قديمي‌ترين بخش حقوق بين الملل می باشد بنابراين شكل گيري آن به صورت امروزي متأثر از وقايع و رويدادهاي تاريخي می باشد. بدنبال پيدايش جوامع اوليه و شكل گيري روابط دوستانه ميان آنها، روابط خصمانه نيز به دليل تبعيض و بي‌عدالتي و استقلال طلبي ملت‌ها موجوديت پيدا نمود. جنگ بارزترين نمونۀ روابط خصمانه می باشد. قواعد و مقررات بشر دوستانه در ابتدايي ترين جنگ‌ها ، البته نه به شكل امروزي آن ، رعايت مي‌شده می باشد. براي مثال در يونان و ايران باستان مقرراتي راجع به رفتار با اسيران جنگي و تکریم به آنها، ايمني غيررزمندگان، تكريم تسليم شدگان، حرمت اماكن مقدس و…ديده مي‌گردد. پاي بندي قواعد و رفتار بشر دوستانه و رعايت آنها در زمان درگيريهاي مسلحانه، برخاسته و نشات گرفته از تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و عقايد و مذاهب ملل مختلف جهان می باشد. به يقين مي‌توان گفت كه در اين زمينه بيشترين قوانين و مقررات مشترك ميان ملّت‌ها هست و اين مسئله سبب رعايت قواعد و مقررات بشر دوستانه در هنگام مخاصمات مسلحانه می گردد. لازم به يادآوري می باشد كه در اين عرصه، نظام حقوقي اسلام بيش از ساير نظام‌هاي حقوقي جهان، قواعد بشر دوستانه را به جوامع بشري در راستاي حرمت و پاسداشت بشر و انسانيت عرضه نموده می باشد.

بایستی اذعان داشت که حقوق بشر دوستانه بخشی از حقوق بین الملل می باشد که در هنگام مخاصمات مسلّحانه بر روابط بین المللی دولت ها و عملکرد نیروهاي نظامی حاکم می گردد. هدف اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه که در غالب معاهدات و اسناد بین المللی آمده می باشد، طرفداری از حیات ، سلامت و کرامت غیرنظامیان و رزمندگانی که صحنه درگیری را ترک کرده اند،‌ می باشد. همچنین حقوق بین الملل بشردوستانه حق طرفهای درگیری را در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی محدود می نماید. بطور کلی حقوق بشر دوستانه از حقوق اساسی بشر و از حقوق قربانیان در شرایط جنگ دفاع نموده و باعث کاهش آلام صدمات ناشی از مخاصمات مسلّحانه می گردد. حقوق بشر دوستانه از یک سو ماهیت حقوق بشري دارد؛ زیرا رعایت آن در باره ي هر انسانی بدون در نظر داشتن رنگ ، نژاد ، زبان، مذهب و ملّیت لازم بوده و از سوي دیگر زیرا با انعقاد کنوانسیون هاي بین المللی

لازم الاجرا می گردد، صبغه ي حقوق بین المللی پیدا می کند.

به موازات گسترش روابط دوستا نه ي بین المللی و پویایی دانش و فرهنگ و تمدن انسانی ، قدرت دولت ها و نیروهاي خود کامه به تحلیل رفته و ارزش هاي اخلاقی و بشر دوستانه که در گذشته ها فقط جنبه ي اخلاقی داشت، امروزه به عنوان مهم ترین بخش حقوق بین الملل، جنبه ي حقوقی و الزامی یافته می باشد . در اثر وقوع جنگ هاي خانمان سوز جهانی و منطقه اي ، امروزه همه به این باور رسیده اند که رعایت حقوق بشر دوستانه تأمین کننده ي منافع همه ي ملّت هاست؛ زیرا هر کشوري ممکن می باشد روزي گرفتار مخاصمات مسلّحانه گردد و مردم آن نیازمند برخورداري از حداقل حقوق انسانی و قواعد محدود کننده ي رفتار قوايد رگیر جنگ باشند .بشر در تاریخ حیات خود جنگ هاي خونینی را به خود دیده می باشد، ملّتی نیست که از آسیب هاي آن در امان مانده باشد؛ این آسیب ها نه تنها جان و مال بشر را تهدید کرده، بلکه کرامت و تکریم او را نیز نشانه گرفته می باشد . کشتار کودکان، زنان و سالخوردگان، تجاوز به عنف و امثال آن، قلب بشریت را جریحه دار و پرونده ي افتخارآمیز جنگاوران را سیاه کرده می باشد. در این بین حقوق بشردوستانه در پی کم کردن این آسیب ها و دفاع از حقوق ستمدیدگان جنگ بوده و جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها کوشش در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی می باشد اما این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیري نمی کنند، اما درد ها و آسیب هاي انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. هرچند قوانین حقوق بشر دوستانه همانگونه که در کنوانسیون های بین المللی امروزه مطرح می باشد در منابع اسلامی مطرح نبوده، اما مواد آن از صدر اسلام، چه در قرآن و چه در سنّت پیامبر ( ص) و امامان اهل بیت ( ع ) موجود بوده می باشد. قرآن كريم به صورت مكرّر بر رعايت عدالت و تجاوز نكردن از حدود معقول انسانى پیش روی دشمنان تأكيد کرده می باشد. برخى از تعاليم گسترده اسلام در مورد اشخاص و افرادى می باشد كه در جنگ و نبرد شركت نكرده‌اند و يا طرف درگير نيستند، می باشد. به عبارت ديگر دین اسلام ، براى افراد غير نظامى، خواهان امنيت و سلامتى كامل شده و همچنین اسلام حقوق ویژه ایی را برای کودکان و زنان در زمان جنگ قائل شده می باشد .در حدیثی معتبر پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله می فرماید: پيران، زنان، اطفال، عابران و رهبانان را كه در غارها و بيغوله‌ها زندگى مى‌كنند، به قتل نرسانيد. شبيه اين حديث را، امام صادق عليه‌السلام نيز نقل کرده اند.

الف- اهمیت موضوع

بدلیل آنکه حقوق بشر دوستانه جنبه ي جهانی دارد و اندیشه ي بشر دوستانه بیش از هر زمان دیگر، در حوزه ي بین الملل در حال تثبیت و شکوفایی می باشد از اینرو تبیین دید گاه اسلام در این زمینه ضروري و حیاتی می نماید .لذا در این پژوهش بر آن شده ایم تا ایده و توجه های حقوق بشر دوستانه دین مبین اسلام را که در چهارده قرن گذشته در کلام خدا و ائمه اطهار (ع) ابراز شده می باشد را با اسناد امروزه جهانی مقایسه نموده تا از این رهگذر به مبانی نظری ، عملی ، تفاوت و شباهات آنان دست یابیم .

ب- اهداف پژوهش

هدفی که بر این پژوهش به نظر می رسد این می باشد که شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی بر محقق روشن شده و اینکه قواعد اسلام در چهارده قرن پیش ، در زمان وقوع جنگ، چه حقوق بشر دوستانه و آدابی را در نظر گرفته می باشد؟ از طرفی در اسلام و عرصه بین الملل چه اقشار و گروه هایی از جنگ مصون هستند؟ و اینکه بر محقق روشن گردد چه قواعدی در مورد حقوق بشر دوستانه به تصویب رسیده و تا چه میزان دارای ضمانت اجراست می تواند از اهداف این پژوهش به حساب آید.

ج- پرسش های پژوهش

پرسش اصلی پژوهش:

1-حقوق بشر دوستانه در اسلام با حقوق بشر دوستانه ای که در اسناد بین المللی هست تا چه حدی با یکدیگر مطابقت دارند؟

پرسش های فرعی پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-نگاه اسلام به حقوق بشر دوستانه چگونه می باشد و از چه جایگاهی برخوردار می باشد ؟

3-در زمان درگيري هاي مسلحانه ، چه حمايتي براي افراد در نظر گرفته شده می باشد؟

4-با در نظر داشتن کنوانسیون های بین المللی چه اقداماتي با ناقضین حقوق بشردوستانه پيش بيني شده می باشد ؟

د- فرضیه های پژوهش

1-قوانین حقوق بشر دوستانه هر دو شباهت زیادی به یکدیگر دارند اما قواعد اسلام دارای قدمت بیشتر و احکام غنی تری می باشد.

2-ريشة حقوق بشردوستانه در اسلام مسأله كرامت انساني می باشد كه کتاب مقدس قرآن بر آن تأكيد دارد.

3-در تمامی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به طرفداری از غیر نظامیان و افراد خاص توصیه شده می باشد.

4-مرتكبين نقض حقوق بشر دوستانه ، بايد هميشه و در همه جا مورد تعقيب قرار گيرند و دولت ها مسئوليت دارند كه اين امر را تضمين نمايند .

ه- روش پژوهش

روش پژوهش به صورت نظری و کتابخانه ای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی ، بهره گیری شده می باشد . در مقایسه عناوین کوشش شده نظریات علمای حقوق ، آیات و روایات و کلام فقها ، همچنین اسناد بین المللی اظهار گردد.

و- سازماندهی پژوهش

این پایان نامه از دو بخش اصلی تشکیل شده می باشد، بخش اول کلیات می باشد و در دو فصل که فصل اول مربوط به واژه شناسی و مطالعه مصادیق حقوق بشر دوستانه و فصل دوم به شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه پرداخته می باشد.بخش دوم پژوهش که به مطالعه حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل می پردازد از دو فصل تشکیل شده که فصل اول آن اختصاص به حقوق بشر دوستانه در اسلام و فصل دوم مربوط به حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل می باشد. در انتها پس از نتیجه گیری تعدادی از کنوانسیون های مهم ضمیمه این پژوهش می باشد.

تعداد صفحه :119

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***