با عنوان : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

عنوان                                                                                                              صفحه

بخش نخست : مفاهیم ، پیشینه و مبانی نظری تکرار جرم…                                          1

فصل نخست : تعاریف و اقسام تکرار جرم                                                                     1

مبحث نخست : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه                                 2

گفتار نخست : مفهوم شناسی                                                                                  2

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

الف : مفهوم حقوقی تکرار جرم 2

ب : مفهوم جرم شناسی تکرار جرم 6

گفتاردوم : تفکیک تکرار جرم با عناوین مشابه                                                            7

الف : تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم 7

ب : تفکیک تکرار جرم از جرم مرکب 10

ج : تفکیک تکرار جرم از جرم به عادت 11

مبحث دوم : اقسام تکرار جرم وجهات تشدید                                                                12

گفتار نخست : انواع تکرار جرم                                                                                 13

الف : تکرار عام و خاص 13

ب : تکرار موقت و دایم 15

ج : تکرار جرم ساده و به عادت 17

د : تکرار جرم در جرایم عمد و غیرعمد 19

گفتار دوم : جهات تشدید جرم                                                                                19

الف : جهات عام و خاص 20

ب : جهات عینی و شخصی 21

فصل دوم : مبانی نظری تکرار جرم                                                                            25

مبحث نخست : موافقین و مخالفین تشدید مجازات در تکرار جرم                                         26

گفتار نخست : علت های مخالفین                                                                                  27

گفتار دوم : علت های مولفقین                                                                                     27

مبحث دوم : نظریات تکرار جرم                                                                               29

گفتار نخست : نظریه کلاسیک                                                                                 29

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار دوم : نظریه حالت خطرناک                                                                             32

فصل سوم : تحولات تقنینی                                                                                    36

مبحث نخست : حقوق ایران                                                                                    36

گفتار نخست: دوران پیش از انقلاب                                                                           36

الف : قانون مجازات عمومی 1304                                                                             38

سیاست های کیفری 39

تحلیل ها و ارزیابی ها 41

ب : قانون مجازات اصلاحی 1310                                                                           42

سیاست های کیفری اصلاحی 42

تحلیل ها و ارزیابی ها                                                                                          44

ج : قانون مجازات عموی 1352                                                                               44

سیاست های کیفری 45

تحلیل ها و ارزیابی 47

گفتار دوم : دوران پس از پیروزی انقلاب                                                                      48

الف : قانون مجازات 1361                                                                                     48

سیاست های کیفری 48

تحلیل ها و ارزیابی ها 49

ب : قانون مجازات 1370                                                                                       51

سیاست های کیفری 52

تحلیل ها و ارزیابی ها 55

مبحث دوم : حقوق فرانسه                                                                                59

گفتار نخست : قانون جزای 1810 (قانون قدیم )                                                    59

گفتار دوم : قانون جزای جدید 1994 و اصلاحات پس از آن                                        60

الف : تحلیل و ارزیابی                                                 61

ب : سیاست های کیفری 62

بخش دوم : شرایط تحقق و واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                                            65

فصل نخست : شرایط تحقق                                                                                    66

مبحث نخست : در حقوق ایران                                                                                66

گفتار نخست : در دوران قبل از انقلاب                                                                        67

الف : شرایط محکومیت پیشین 67

ب : شرایط مرتبط با جرم جدید 70

گفتار دوم : در دوران پس از انقلاب                                                                           75

الف : سابقه محکومیت به مجازات تعزیری و باز دارنده 76

ب : اجرای حکم محکومیت پیشین 78

ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر 80

مبحث دوم : در حقوق فرانسه                                                                                 80

گفتار نخست : شرایط عمومی تحقق تکرار جرم                                                          81

گفتار دوم : شرایط و صور تکرار جرم در قانون جزای فرانسه                                          86

الف : تکرار جرم بسیط 87

تکرار جرم عام دایم 87

تکرار جرم عام موقت            89 فصل دوم : واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                      90

مبحث نخست : تشدید مجازات در حقوق ایران                                                              92

گفتار نخست : دوران قبل از انقلاب                                                                           92

گفتار دوم : دوران پس از انقلاب                                                                               94

الف : ویژگی های تشدید مجازات 94

ب : حدود تشدید مجازات 96

مبحث دوم : تشدید مجازات در حقوق فرانسه                                                           101

گفتار نخست : در تکرار جرم ساده                                                                         101

مبحث سوم : اجتماع تکرار جرم با عوامل مشدده و مخففه                                         102

گفتار نخست تکرار جرم و اسباب تشدید                                                                103

الف : تکرار جرم و کیفیات مشدده خاص          103

ب : اقتران تکرار جرم با تعدد جرم                  104

گفتار دوم : تکرار جرم و اسباب مخففه مجازات                                                             105

الف : تکرار و معاذیر مخففه قانونی          105

ب : تکرار و معاذیر مخففه قضایی 106

بخش نخست : مفاهیم ، پیشینه و مبانی نظری تکرار جرم

تاریخ زندگی بشر همواره با ارتکاب جرم و نقص ارزش های حاکم بر جامعه عجین و همراه بوده ، واکنش کیفری افراد جامعه را در قبال بزهکاران و مجرمین برانگیخته می باشد . در این مسأله ی تکرار جرم به عنوان یکی از دغدغه های همیشگی در زندگی اجتماعی بشر، رویکرد ابتدایی و غریزی حاکمان و مستقر کنندگان نظم عمومی جامعه را به سوی تشدید مجازات به دنبال داشته می باشد . هر چند این رویکرد هنوز هم پا بر جاست ، اما مطالعه سیر تاریخ طریقه برخورد با تکرار جرم ، تفاوتهای بسیاری را در نحوه ی توجه قانونگذاران و نیز شیوه ی اجرا و اعمال تشدید مجازات نشان می دهد. در مبحث اول از این فصل کوشش شده می باشد تا مفهوم شناسی تکرار جرم مورد مطالعه و مطالعه قرار گیرد.

فصل نخست : تعاریف و اقسام تکرار جرم

تعریف و تحدید مفاهیم ، در آغاز مطالعه ی هر موضوع و مطالعه شناخت اقسام و صوری که برای آن موضوع متصور می باشد از اهمیت و تأثیر به سزایی در هدایت و جهت گیری بحث و مطالعه موضوع مورد مطالعه برخوردار می باشد . در پایان نامه ی حاضر نیز که به مطالعه و مطالعه ابعاد تکرار جرم و مطالعه تطبیقی آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه اختصاص دارد شایسته می باشد ابتدائاً اصطلاح تکرار جرم به گونه دقیق شناخته شده ، تعاریف متفاوتی که از دیدگاه جرم شناختی و حقوق کیفری و قانونی ارائه شده می باشد مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد.

هر چند معنای تکرار جرم ممکن می باشد در بادی امر به ظاهر واضح و عیان به نظر رسد لکن مطالعه و مطالعه آن و رسیدن به یک تعریف واحد و مطلوب ، امعان نظر و دقت بیشتری را می طلبد. به ویژه تفاوت هایی که از حیث قانونگذاری در خصوص شروط تحقق تکرار جرم هست این امر را دشوار ساخته ، ما برآنیم در مبحث نخست ضمن تعریف تکرار جرم ، ملاک و معیار مشخصی از فرق تکرار و عناوین مشابه ارائه داده و مورد مطالعه قرار دهیم و در مبحث دوم اقسام تکرار جرم و جهات تشدید را مطالعه می کنیم .                                                                                                                                                              

مبحث نخست : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه :

گفتار نخست : مفهوم شناسی

تکرار در لغت به معنای باز گردیدن از کسی ، باز گردانیدن و بارها برگردانیدن چیزی آمده می باشد[1] . تکرار جرم که معادل انگلیسی آن Recidivism می باشد از واژه ی لاتین Recider گرفته شده می باشد که به معنای سقوط مجدد (Fallback) می باشد[2].

در یک تعریف کلی تکرار جرم را در مفهوم حقوق کیفری آن می توان به بازگشت دوباره یک فرد به ارتکاب رفتار جنایی پس از آنکه او قبلاً به دلیل ارتکاب جرم پیشین محکوم ، مجازات و احتمالاً اصلاح شده می باشد ، تعریف نمود[3]. علیرغم این تعریف کلی ، حقوقدانان و جرم شناسان تعاریف دیگری هم از تکرار جرم ارائه داده اند که برحسب مورد، موجب توسعه و تضییق مفهومی این اصطلاح شده می باشد . در این مبحث آغاز به مفهوم تکرار جرم از نظر قانونی و جرم شناختی و حقوق می پردازیم و سپس تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه .

الف ) مفهوم حقوقی تکرار جرم

قوانین کیفری عموماً به ارائه ی تعریفی اختصاصی برای تکرار جرم نپرداخته اند بلکه صرفاً به اظهار شرایطی پرداخته اند که با وجود آن شرایط شخص تکرار کننده ی جرم به شمار می رود با این تفاصیل حقوق دانان براساس دکترین و نیز قوانین حاکم بر ارائه ی تعاریفی متعدد از این اصطلاح پرداخته اند.

براساس تعریف پروفسور گارو، تکرار جرم حالت کسی می باشد که بعد از صدور حکم محکومیت او به مجازات از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم ، مرتکب جرمی دیگر گردد ، پس تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می گردد: یکی محکومیت قبلی و دومی ارتکاب جرم بعدی[4] . سایر حقوق دانان نیز با در نظر داشتن قوانین موجود تعاریف مشابهی بدست داده اند که ذیلاً به آنها تصریح می گردد:

1- تعریف تکرار جرم بر اساس قانون مجازات عمومی و اصلاحیه های آن:

نخستین نویسندگان حقوق جزای عمومی ایران ، تعریفی مشابه تعریف پروفسور گارو از تکرار جرم بدست آورده اند:

« تکرار در لغت به معنای اعاده دادن چیزی یا کاری بعد از دیگری – یک مرتبه یا چند مرتبه می باشد اما در اصطلاح علمای حقوق عبارت می باشد از حالت شخصی که مرتکب یک جرم یا زیادتر گردد بعد از اینکه حکم قطعی نسبت به جرمی که سابقاً مرتکب شده بود صادر شده باشد[5]» مرحوم دکتر علی آبادی در کتاب حقوق جنایی آغاز در تعریف مختصری اظهار می کند که تکرار جرم وضع تبهکاری می باشد که سوابق محاکماتی دارد لکن در صفحات بعد تعریف دقیق تری ارائه می دهند :« تکرار جرم حالت شخصی می باشد که به گونه قطعی به مجازات محکوم گردد و به واسطه ی ارتکاب مجدد جرم در معرض محکومیت جزایی قرار گیرد[6]».

یکی دیگر از نویسندگان حقوق جزا نیز در اظهار مفهوم تکرار جرم می نویسد « کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه ی محکومیت جزایی داشته باشد[7] ». همانگونه که ملاحظه می گردد این تعاریف جهت انطباق با مفهوم قانونی تکرار جرم نیازمند ذکر و تفصیل جزئیات بیشتری هستند ، امری که دکتر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق در اظهار تعریف تکرار جرم به آن ملتزم بوده اند. همچنین در تبیین تکرار جرم بعضی دیگر از نویسندگان نوشته اند: « وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس صجنه ای یا جنایی محکوم می گردد و از زمان قطعیت حکم تا زمانی که هنوز آثار اقدام مجرمانه از نظر قضایی به قوت خود باقی می باشد مرکتب جرم دیگری می گردد. جرم بعدی او به خاطر تحقق تکرار جرم مشمول مجازات های سنگین تری خواهد بود[8]»

با در نظر داشتن تعریف فوق می رسد که معیارها و مبانی ارائه شده در این تعاریف منطبق با تعریف منقول از پروفسور گارو در ابتدای این مبحث می باشد یعنی « ارتکاب مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت از دادگاه صالح و قطعیت آن » و نگاه نویسندگان فوق علاوه بر نوشته های حقوقِ خارجی به قانون مجازات عمومی و اصلاحیه های پس از آن با صدور نیم قرن حاکمیت بر فضای حقوق کیفری ایران معطوف بوده می باشد .

تعریف تکرار جرم با در نظر داشتن قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی و عزم قانونگذار اسلامی بر انطباق قوانین و مقررات کشور با شرع مقدس و موازین و احکام اسلامی ، تغیرات گسترده ای در متون و قوانین جزایی رخ داد. با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 و به دنبال آن قانون مجازات اسلامی در سال 1370 شرایط تحقق تکرار جرم دستخوش تغییر و تحول گردید. در قانون راجع به مجازات اسلامی ، مفهوم تکرار جرم به جرایم مشمول مجازات های تعزیری مقید گردید. متعاقباً در قانون مجازات اسلامی ، مجازات های بازدارنده نیز به آن افزوده گردید. مهمترین دگرگونی در تحولات قانونی پس از انقلاب در خصوص تکرار جرم همانا ضرورت اجرای کامل مجازات می باشد ، مضافاً براینکه احکام تکرار د رحدود بر حسب مورد در ابواب مربوطه اظهار شده می باشد .

بعضی از نویسندگان متأخر علیرغم در نظر داشتن ضرورت اجرای کامل مجازات ، به تفکیک مجازات های تعزیری و بازدارنده از مجازات های حدی توجه نکرده اند :« تکرار جرم حالت مجرمی می باشد که به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قطعی قبلی مجدداً مرتکب جرم دیگری شده می باشد[9] » این تعریف گر چه در خصوص مجازات های تعزیری و بازدارنده صحیح به نظر می رسد لکن تکرار در جرایم مسترجب حد را در بر نمی گیرد.

پس برای ارائه ی تعریف دقیقی از تکرار جرم منطبق با قوانی فعلی بایستی نخست تکرار جرم را به تکرار در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده و نیز تکرار در حدود تقسیم نمود. تکرار جرم در حدود، ارتکاب مجدد همان جرم مستوجب حدی می باشد که قبلاً نیز برای آن محکوم شده و حکم اجرا شده می باشد . در تعریف تکرار جرم در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده نیز می توان گفت تکرار وضعیت مجرمی می باشد که پس از محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده و اجرای آن مجدداً مرتکب یک جرم قابل تعزیر گردیده می باشد [10].

نویسندگان حقوق جزای عمومی پس از انقلاب اسلامی ،علیرغم تغییرات قانونگذاری و محور قرار گرفتن اجرای کامل مجازات به جای محکومیت قطعی در صدق عنوان تکرار جرم ، کما فی السابق به ذکر همان تعاریف گذشته از تکرار جرم پرداخته اند و ضابطه ی اصلی در تعریف را قطعیت حکم پیشین قرار داده اند : « اگر کسی مرتکب چند جرم گردد چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرایم قبلی اش تحت تعقیب قرار گرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده باشد در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد گردید[11]». همچنین یکی دیگر از اساتید حقوق جزا درتعریف تکرار جرم می نویسد:« تکرار جرم وصف افعال کسی می باشد که به موجب حکم قطعی لازم الاجراء از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته و بعداً مرتکب دیگری شده می باشد که مستلزم محکومیت شدید کیفری می باشد . یکی از جهات فرق تعدد و تکرار جرم وجود همین سابقه ی محکومیت کیفری می باشد که شرایط مهم تحقق تکرار جرم به شمار می رود[12]»

تعداد صفحه :114

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***