با عنوان :  مطالعه معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گرایش تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

مطالعه معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

استاد راهنما

دکتر سید محمود مجیدی

 استاد مشاور

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
مقدمه 2
اهميت تحقيق 3
اهداف تحقيق 3
پرسش هاي تحقيق 3
فرضيه هاي تحقيق 3
سازماندهي تحقيق 4
فصل اول: مفاهيم، مباني و درآمدي كلي بر جايگاه ركن رواني در بزه قتل عمدي
مبحث اول:واژه شناسی 5
گفتار اول :واژگان اصلی 5
الف :قتل 5
ب : قتل عمد 7
گفتار دوم :واژگان مهم و مرتبط 11
الف: قصاص 11
ب: اقدام نوعاً كشنده 14
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
مبحث دوم: مباني جرم انگاري

20 گفتار اول : مباني قانوني

20 الف: دوران قبل از انقلاب

20 ب : دوران پس از انقلاب

22 گفتار دوم: مباني شرعي

24 الف :آيات

24 1: انواع قتل بر مبنای عنصر روانی از دیدگاه قرآن کریم

24 2: نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر

26 3: حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم

26 ب: روايات

28 گفتار سوم: مباني عرفي

28 الف : حفظ نظم عمومي

28 ب : دفاع از بزه ديدگان

32 فصل دوم: درآمدي بر جايگاه ركن رواني قتل عمد و تأثير اشتباه در آن مبحث نخست: جايگاه ركن رواني در قتل عمد

33
گفتار اول: شناخت ماهيت سوء نيت عام در قتل عمد

33 الف :تعريف و اجزاء سوء نيت عام

35    1- تعريف سوء نيت عام

35    2- اجزاء سوء نيت عام

38      1-2- علم

38      2-2- اراده

40 گفتار دوم: موانع سوء نيت عام

44 الف: كودكي

44 ب: جنون

45 ج: اجبار

46 د : خواب و بيهوشي

47 ه: مستي

48 مبحث دوم: شناخت ماهيت و انواع سوء نيت خاص در قتل عمدي

49 گفتار اول: تعريف سوء نيت خاص قتل عمدي

50 گفتار دوم: اقسام سوء نیت خاص

52    الف: سوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم

52    ب: سوء نیت جازم و احتمالی

54    ج: سوء نيت معين و نامعين

55    د: سوء نيت صريح و تبعي

56 گفتار سوم:مطالعه فقهی سوءنیت

57 گفتار چهارم :تفاوت انگیزه و سوءنیت

61 مبحث سوم: تأثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد

63 گفتار اول: اقسام اشتباه

64 الف:مطالعه اشتباه در هویت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

64 ب:مطالعه اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

67 ج:اشتباه در زنده بودن مجنی علیه

70 گفتار دوم: مطالعه اشتباه در قتل در فقه عامه

70 فصل سوم: اشكال مختلف حضور ركن رواني در تشخيص قتل عمدی مبحث نخست: تحقق قتل عمدي بر مبناي قصد صريح

72 گفتار نخست: تجزيه و تحليل حقوقی بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی

72 گفتار دوم:تجزیه و تحلیل فقهی بند الف ماده 206قانون مجازات اسلامی

74 گفتار سوم : ابهام و نارسایی ها

77 الف: ابهام در قيد معين

77 ب: ضرورت اهميت نظم عمومي در جايگاه قتل عمدي

79 مبحث دوم: تحقق قتل عمدي بر مبناي قصد تبعي

79 گفتار اول: تجزيه و تحليل حقوقی بند ب ماده 206

79 گفتار دوم :تجزیه و تحلیل فقهی بند ب ماده 206

91 گفتارسوم :تفاوت بند ب ماده 206 و قتل شبه عمد

94 گفتار چهارم : ابهامات وپیشنهادات اصلاحی

95 الف :ابهامات

95 ب:پیشنهادات اصلاحی

96 مبحث سوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده

98 گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ج ماده 206

98 گفتار دوم: لزوم در نظر داشتن وضعيت بزه ديده

101 گفتار سوم : تجزیه و تحلیل فقهی بند ج ماده 206

102 نتيجه گيري

104 پيشنهادات

106 منابع

107 الف: كتاب ها

107      1- كتاب هاي فارسي

107      2- كتاب هاي عربي

109 ب: مقالات، جزوات و پايان نامه ها

111 چکیده انگلیسی

113

  چكيده

قتل يك پديده هولناك در جامعه بشري مي باشد كه با در نظر داشتن ازدياد آن عوامل مختلفي مانند اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادي و … ممكن می باشد در بروز اين جرم تأثیر داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدي می باشد و نحوه تشخيص آن. بحث مهم در اعمال مجازات در قتل، ركن رواني آن می باشد و اينكه قاتل آيا با قصد قبلي يا با اعمال اقدام نوعاً كشنده دست به ارتكاب جرم زده می باشد يا خير؟ و اگر غير از اين باشد ديگر نمي توان وي را مشمول مجازات سنگين قصاص نمود كه با در نظر داشتن شدت و سخت بودن مجازات قصاص ما با دو مسأله رو به رو هستيم. از طرفي بايد با شخصي كه دست به قتل زده می باشد برخورد نماييم و از طرفي با اين نكته رو به رو هستيم كه آيا حقيقتاً قتل واقع شده عمد می باشد يا خير؟ از همين جا اهميت ركن معنوي جلوه گر مي گردد كه هم مورد توجه فقهاست و هم حقوقدانان. قانون مجازات اسلامي نيز در ماده 206 معيارهاي تشخيصي قتل عمدي را بيان كرده می باشد و اين وظيفه سنگين محاكم قضايي می باشد كه با بهره گیری از قضات خبره و مشرف به مباحث فقهي و حقوقي به درستي عمدي بودن يا نبودن قتل را تشخيص دهند، زيرا هميشه اينگونه نيست كه قاتل قصد قبلي بر قتل داشته باشد و آن را عملي نمايد بلكه مواردي پيش مي آيد كه مرتكب در اثر اشتباه يا خطا سبب قتل ديگري مي گردد و يا بدون قصد قبلي از آلتي بهره گیری مي كند كه يا در اثر استعمال آن آلت قتل رخ مي دهد يا به واسطه موضع اصابت.

کلید واژگان :1-قتل عمد 2-قصاص 3-فقه اسلامی 4-اقدام نوعا کشنده

 مقدمه

ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران به تبعیت از فقهای امامیه طی سه بند در ماده 206 قانون مجازات اسلامی اظهار شده می باشد که بند الف آن قتل عمد محض می باشد به این معنا که قاتل واجد قصد فعل و قصد نتیجه بر روی شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع میباشد که به نظر میرسد مقصود از معین در این بند ، معین هدفی می باشد نه هویتی زیرا با مطالعه و مقایسه ی این ماده با مواد 295 و 296 میتوانیم به این نکته دست یا بیم .پس فقط اشتباه در هدف می باشد که موجب خروج از قتل عمد خواهد بود. پیش روی بند های ب و ج انجام اقدام نوعا کشنده نسبت به مجنی علیه جانشین قصد ابتدائی و صریح شده می باشد و عنصر روانی قتل عمد را تشکیل می دهد .

برای تحقق قتل عمد دو شرط لازم می باشد : الف – مقتول مورد نظر قاتل باشدبا تمام اوصافی که بایستی مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر می باشد . ب-قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشداین شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق می یابد: 1– قصد کشتن طرف به هر وسیله که ممکن باشد . 2- قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادتا کشنده می باشد و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده می باشد قصد قتل محسوب میگردد .

مقصود ازعمد در فعل آن می باشد که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سر نزده باشد بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد. در مواردی که قاتل قصد قتل ندارد و اقدام وی سبب مرگ مجنی علیه میگردد آن چیز که مطرح می باشد نوعیت وسیله قتل نیست بلکه نوعیت عملی می باشد که در مورد مقتول انجام می یابد هر چند این اقدام به لحاظ ضعف و نا توانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .بر اساس همین نظریه فقها از تعبیر آلت قتاله صرف نظر کرده و تعبیر اقدام کشنده را به کار برده اند زیرا بسیار پیش می آیدکه آلت به کار رفته قتاله می باشد و در عین حال زیرا عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته کشنده نبوده می باشد ، قتلی که واقع شده می باشد شبه عمد محسوب میگردد .در این پژوهش کوشش بر این شده می باشد که رکن معنوی قتل عمدی را با مقایسه و مطالعه دیدگاههای فقهای امامیه و اهل سنت مورد ارزیابی قرار داده و نهایتا این نظریات با حقوق کیفری ایران مطابقت داده گردد و علت این مقایسه از این جهت می باشد که فقها هر یک تعاریفی را از قتل عمد ارائه دادند .در تعاریف فقها ی شیعه از قتل ، فعل قاتل و وسیله ای که با آن قتل صورت میگیرد مد نظر قرار گرفته می باشد و چه بسا نوع فعل ووسیله قتل بدون در نظر داشتن قصد واقعی قاتل در تبدیل عنوان قتل موثر می باشد و در بین فقهای اهل سنت نیز بایستی گفت : آلت قتاله به یک اندازه مورد توجه و اهمیت نیست بلکه هر کدام از آنها در این باره نظریاتی ارائه داده اند .پرسشی که ممکن می باشد مطرح گردد این می باشد که زمانی که شخص قصد قتل ندارد اما قصد فعل با آلات غیر قتاله یا نادرا قتاله را کرده می باشد و شخص کشته گردد آیا قتل واقع شده عمدی می باشد ؟ به نظر میرسد اگر چه قصد فعل خود یک نوع تعدی نسبت به مقتول می باشد اما زیرا قاتل پیش بینی قتل را حتما یا امکانا نمی کرده می باشد البته با در نظر گرفتن موضع اصابت و شخص مجنی علیه وی را فاقد هر گونه قصد اعم از صریح و ضمنی بدانیم پس بهتر می باشد قتل را شبه عمد بدانیم .

اگر اقدام نوعا کشنده باشد و مرتکب قصد قتل نداشته باشد قصد از اقدام وی استخراج می گردد در واقع قصد فعل نوعا کشنده به منزله ی قصد قتل می باشد . عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری قصد بزهکار می باشد هر گاه این قصد مخدوش گردد از میزان مسئولیت کاسته خواهد گردید.

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت مطالعه معیار تشخیص قتل عمدی از این جهت می باشد که ، قتل به عنوان یک پدیده ای که موجب آسیب روح و روان جامعه می گردد سخت ترین مجازات که همان قصاص می باشد در مورد مرتکب آن اعمال می گردد و از طرف دیگر تشخیص عمدی یا غیر عمدی بودن آن دارای اهیت بیشتری می باشد زیرا چگونگی نحوه ی برخورد با بزهکار را برای ما مشخص می کند .

هدف پژوهش

هدف از پژوهش شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد می باشد زیرا با مطالعه و مطالعه نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده می باشد می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های پژوهش

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در ارتباط با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی بایستی علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟

فرضیه های پژوهش

1 . در بین فقها مانند فقهای اهل تسنن در خصوص چگونگی تحقق عنوان قتل عمد اختلاف دید گاه هست بعضی از فقها صرف بهره گیری از آلت قتاله را بدون در نظر گرفتن قصد قتل موجب تحقق قتل عمدی میدانند اما عدهای دیگر از فقها با اتکا به به بعضی روایات مناط در عمد بودن قتل را قصد قتل دانسته اند .

2 .قانون مجازات به تبعیت از منابع فقهی وجود قصد انجام اقدام نوعا کشنده ، نه صرف بهره گیری از آلت قتاله را معیار تشخیص قتل عمد میداندو به تبع آن وجود علم از طرف مرتکب نسبت به کشنده بودن اقدام الزامی می باشد .

3 . فقهای اهل سنت ،اشتباه در شخصیت یا هویت را مانع تحقق عمد نشمرده اند چنانکه مالک و گروهی از حنابله این رای را پذیرفته اند اما شافعی و حنفی نظر مخالفی دارند. در بین فقهای امامیه مانند آیت الله مرعشی چنین قتلی را عمد محسوب میکنند اما رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای عقیده دارند: تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ،در این مورد خالی ازاشکال نیست .

سازماندهی پژوهش

موضوع پژوهش که تحت عنوان معیار های تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی می باشد ،در سه فصل مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد و هر فصل شامل چند مبحث و هر مبحث شامل چند گفتار می باشد. در فصل اول : مفاهیم و مبانی و در آمد کلی بر جایگاه رکن روانی در بزه قتل عمد مورد ارزیابی قرار گرفته و این فصل خود شامل دومبحث می باشد مبحث اول واژگان اصلی و مرتبط و مبحث دوم مبانی جرم انگاری می باشد . فصل دوم :درآمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد و تاثیر اشتباه در آن می باشد که شامل سه مبحث می باشد مبحث اول شناخت ماهیت و اجزاء سوءنیت عام و مبحث دوم شناخت ماهیت و انواع سوءنیت خاص در قتل عمدی و مبحث سوم تاثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد می باشد . فصل سوم اشکال مختلف حضور رکن روانی در تشخیص قتل عمدی و شامل سه مبحث می باشد . مبحث اول ،تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد صریح و مبحث دوم تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی و مبحث سوم تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده می باشد در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات اظهار شده می باشد.                           

 فصل اول

مفاهیم، مبانی و درآمدی کلی بر جایگاه رکن روانی

در بزه قتل عمدی

 در این فصل کوشش شده می باشد که با مطالعه اجمالی مفاهیم و مبانی مرتبط با رکن روانی در قتل عمدی به یک دید کلی در خصوص این جرم دست یابیم. یکی از نابسامانی های اجتماعی ،تجاوز و تعدی بر حقوق دیگران اعم از فردی و جمعی می باشد .این رفتار ضد انسانی موجب میشود تا امنیت عامه از جامعه سلب شده و به تبعیت از آن امنیت روحی و روانی تباه گردد.مانند این رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی قتل و کشتار انسانها بطور عمد و قصدی می باشد که در فقه اسلامی به نام قتل عمد دانسته می گردد .از این رو در دین مقدس اسلام به شدت با این رفتار زشت و تجاوزکارانه مبارزه می گردد. این فصل شامل دو مبحث می باشد مبحث اول واژه شناسی و مبحث دوم مبانی جرم انگاری که شامل مبانی قانونی و مبانی شرعی و مبانی عرفی می باشد.

مبحث اول : واژه شناسی

این مبحث شامل دو گفتار می باشد که در گفتار اول واژگان اصلی که شامل قتل و قتل عمد می باشد مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و کوشش شده تعاریفی که در مورد قتل و قتل عمد هست اظهار شده و تقسیم بندی هایی که در بین فقها در خصوص انواع قتل صورت گرفته می باشد ذکر گردد. همچنین واژگان مهم و مرتبط با قتل عمد که شامل قصاص و اقدام نوعا کشنده می باشد به صورت کلی توضیح داده گردد.

گفتار اول : واژگان اصلی

الف: قتل

قتل از بزرگترين جنايات می باشد كه امنيت اجتماع را مختل مي سازد و به همين جهت كيفر و عقوبت آن را شريعت اسلام از شديدترين كيفر و عقوبت ها در دنيا و عقبي مقرر نموده می باشد. براي روشن شدن مفهوم كلمه‌ي قتل آغاز آن را از نظر لغوي مورد بررسي قرار مي دهيم. (قتل در لغت يعني كشتن و خارج و محو كردن روح از بدن مي باشد كه اگر روح توسط فردي از بدن خارج گردد، به اين اعتبار آن را قتل گويند و اگر حيات خود از بين برود به آن موت اطلاق مي گردد. عمد به معني قصد كردن می باشد و خطا يعني اشتباه و در قرآن كريم به دو معني آمده می باشد: اول به معني كار ناشايست كه از روي عمد انجام گيرد. دوم: كار شايسته يا ناشايستي را اراده كند ليكن خلاف آن واقع گردد.)[1]

در تعريف ديگري آمده می باشد: (قتل واژه اي می باشد عربي كه به معناي كشتن، شكستن و مخلوط كردن می باشد و در اينجا معناي نخست آن مورد نظر می باشد. نفس هم كلمه اي عربي مي باشد كه معناي روح، خون، جسد، چشم، عظمت و همت، مناعت، عزت، اراده، عقوبت و آب مي باشد. واژه‌ي نفس هم به صورت مؤنث و هم به صورت مذكر به كار مي رود كه در حالت اول به معناي روح و در حالت دوم به معناي شخص می باشد و در صورتي كه به دنبال كلمه قتل مي آيد مي توان هر دو معنا را از آن به دست آورد يعني كشتن روح و كشتن شخص، اما معناي دوم بهتر می باشد. البته روح و جسد، دو موجود جداگانه‌اند كه پس از مرگ هيچ كدام نابود نمي شوند. بنابراين مقصود از قتل نفس آن می باشد كه روح و جسم از يكديگر جدا شوند.) [2]

قتل و مرگ از نظر نتيجه يكسان‌اند و در هر دو اعمال حياتي بشر متوقف مي گردد اما نكته اينجاست كه در قتل جدايي روح و جسم منتسب به عامل خارجي (معمولاً بشر ديگر) مي باشد اما در مرگ جدايي روح و جسم ناشي از عوامل طبيعي می باشد.

در خصوص قتل بايد بگوييم كه قانون مجازات اسلامي، تعريفي از قتل ارائه نكرده می باشد. يكي از تعاريفي كه مي توان در مورد قتل ارائه داد عبارت می باشد از (سلب ارادي حيات از بشر زنده به وسيله بشر ديگر به طرق معين شده در قانون) [3] كه اين تعريف با قانون و رويه قضايي ما نيز منطبق می باشد.

در ماده 206 قانون مجازات اسلامي قانونگذار بدون ارائه تعريف از جرم قتل، تنها به بيان مصاديق قتل عمدي اكتفا نموده می باشد و انتقادي كه در اين خصوص وارد می باشد اين می باشد كه بندهاي سه گانه آن با يكديگر قابل جمع نيستند چرا كه بر اساس بند الف قصد مجرمانه ملاك عمدي بودن قتل قرار گرفته و بر اين مبنا قتل سلب عمدي حيات از ديگري می باشد حال آن كه بر مبناي بند ب و ج نوع اقدام جاني بدون در نظر داشتن قصد مجرمانه دليل عمدي بودن قتل برشمرده شده می باشد كه بر اين مبنا قتل سلب حيات از ديگري با انجام اقدام نوعاً كشنده ذاتي يا نسبي تعريف مي گردد.

تعداد صفحه :125

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***