با عنوان : مطالعه تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

مطالعه تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

ایران و لبنان

استاد راهنما :

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

دکتر محمد حسن حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست‎مطالب‎

چکیده 1

مقدمه. 2

الف – اهمیت پژوهش : 2

ب- اهداف پژوهش : 3

ج- پرسش های پژوهش : 4

د- فرضیه های پژوهش : 4

ه – روش پژوهش : 5

و– سازماندهی پژوهش : 5

بخش نخست… 6

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی.. 7

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی.. 7

مبحث نخست : واژه شناسی.. 7

گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی.. 7

الف – مفهوم لغوی.. 7

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی.. 8

مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی.. 11

گفتار نخست : در حقوق ایران. 11

الف – در دوران قبل از انقلاب : 11

ب- دوران پس از انقلاب… 12

گفتار دوم : در حقوق لبنان. 12

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی.. 14

مبحث نخست : رکن قانونی.. 14

گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری : 15

گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری.. 16

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات : 18

مبحث دوم : رکن مادی.. 22

گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب : 22

الف) لزوم فعل مثبت: 23

ب) مفهوم حقوقی ربودن. 24

گفتار دوم : موضوع جرم : 25

الف) موضوع جرم (بشر زنده) : 25

ب) وضعیت بزه دیده: 25

گفتار سوم : بهره گیری از عنف و وسیله ارتکاب جرم. 26

الف) بهره گیری از عنف : 26

ب) وسیله ارتکاب جرم : 28

گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم. 29

الف: نتیجه مجرمانه : 29

ب –شروع به آدم ربایی : 31

مبحث سوم : رکن روانی.. 33

گفتار نخست : اجزای رکن روانی.. 33

الف) سوء نیت عام : 33

ب- سوء نیت خاص : 35

ج – انگیزه : 36

گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی : 38

بخش دوم. 40

بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات : 41

فصل نخست : انواع مجازات ها 41

مبحث نخست : مجازات های اصلی.. 41

گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده : 42

بند 1 : مجازات بدنی : 42

بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی : 44

بند 3 مجازات های مالی : 47

گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد : 49

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی.. 52

گفتار نخست : مجازات های تکمیلی.. 53

گفتار دوم : مجازات های تبعی : 56

مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی.. 58

گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی : 58

گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی : 62

فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات… 66

مبحث نخست : عوامل مشدده 66

گفتار نخست : عوامل مشدده عام. 66

الف: تکرار جرم. 66

ب) تعدد جرم : 68

گفتار دوم : عوامل مشدده خاص : 71

الف ) عوامل عینی : 71

ب ) عوامل مشدده شخصی : 72

مبحث دوم : اقدامات ارفاقی : 73

گفتار نخست : تعلیق مجازات : 74

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار دوم : آزادی مشروط : 78

نتیجه گیری : 82

پیشنهادات : 84

منابع 85

چکیده

جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده می باشد.

جرم آدم ربایی ، عبارت می باشد از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد گردید .

جرم آدم ربایی ، جرمی می باشد عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده اما حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نظری متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و بایستی صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، هست.

و در ادامه بایستی خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم می باشد اما متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی یاد شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره اختصار شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده می باشد و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.

در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم تصریح ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.

با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید ، در این پایان نامه کوشش بر آن می باشد که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و مطالعه ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به مطالعه نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته گردد .

واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.

مقدمه

الف – اهمیت پژوهش :

خداوند در قرآن، بشر را بسیار تکریم کرده می باشد و در آیه 70 سوره اسراء می فرمایند :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا

ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن ها را به مرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.

آزادی بشر در روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) جزء خلقت و سرشت بشر دانسته شده می باشد که بشر بدون آن معنا ندارد. [1]

و عبارت بالا خود نشان دهنده اهمیت آزادی بشر حتی در ادیان الهی می باشد و «در جوامع ما همواره آزادی بشر از حقوق طبیعی بشر می باشد که مورد پذیرش همگانی انسانهای آزاد اندیش می باشد، حتی این پذیرش در قانون اساسی کشورها و اعلامیه های حقوق بشر تجلی یافته می باشد.

ملموس ترین شکل آزادی، رفت و آمد می باشد»[2] همانطور که در تایید این مسئله اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن مهر تائید نهاده و چنین مقرر داشته می باشد که :

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص، از تعرض مصون می باشد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و یکی از حقوق اساسی فرد در این قانون حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادی های شخصی می باشد.

پس این گونه می توان گفت، که هرکس حق دارد بنا به حقوق آزادانه در کوچه و خیابان و مکان های مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد. [3]

«و در نتیجه این اصل، باعث گردید طرفداری دولت ها از این نوع آزادی برانگیخته گردد طرفداری از آزادی اشخاص در اکثر کشورها به صورت جدی دنبال شده می باشد هر چند که دیده می گردد سلب آزادی توسط قانون، در موارد معدودی پذیرفته گردید اما باز به گونه ای آن را با جرم انگاری تعرض نسبت به اشخاص طرفداری کرده اند که یکی از نمونه های تعرض علیه آزادی اشخاص ارتکاب جرم آدم ربایی می باشد که عمداً همراه با اجبار مادی و عملی و روانی همراه می باشد.

ارتکاب جرم آدم ربایی در گذشته کمتر بوده و بیشتر کشورهای غربی به وقوع پیوستدر قرن حاضر آدم ربایی جنبه بین المللی یافته می باشد و در عین حال نیز این جرم به انگیزه های مختلف ارتکاب می یابد گاه دیده می گردد که آدم ربایی به انگیزه بدست آوردن پول یا ازدواج، درخواست آزادی مجرم از زندان یا انتقام و یا به هر دلیل دیگری.»[4]

و همین مسئله باعث نگرانی بسیاری میان زنان و کودکان شده می باشد، آدم ربایی همانند بسیاری دیگر از جرائم علاوه بر ایجاد تشویش و دلهره مجنی علیه، اقارب وی و سایر اعضای جامعه، این نگرانی را در دل کسانی که از وقوع آن اطلاع یافته اند، نیز ایجاد می کند که مبادا خود آن ها یا نزدیکانشان در آینده ای نه چندان دور در معرض ارتکاب این جرم قرار گیرند. [5]

«دامنه ارتکاب جرم آدم ربایی آنقدر وسیع شده می باشد که حتی در بسیاری از کشورها به فکر این مسئله افتاده اند که بیمه قرار دهند تا در برابر چنین مسئله ای بتواند خسارت احتمالی حاکی از این جرم را برطرف سازد و همچنین با شیوع زیاد این جرم، حقوق بین الملل در صدد واکنش به آن برآمده و از اشخاص طرفداری کرده می باشد و این اقدام را محکوم و در عین حال نیز مجازات می کند.

البته آدم ربایی جرمی می باشد، که بایستی آغاز ریشه های این جرم را با مطالعات و تحقیقات جرم شناسانه و جامعه شناسانه مطالعه نمود.» [6]

لکن عقیده نگارنده این می باشد که اولاً با دقت در حقوق کیفری ایران و قوانین مربوط به آدم ربایی را به صورت مبسوط تر مورد تحلیل قرار دهیم، هرچند که در این راستا برای نوشتن این پژوهش با کمبودنسبی منابع رو به رو بوده ایم و بیشتر در این پژوهش کوشش شده می باشد که با یک توجه تطبیقی و مقایسه ای با حقوق لبنان بتوانیم دید وسیع تری نسبت به این جرم در کشور دیگر داشته باشیم.

پس شناخت جنبه های حقوقی این جرم و مطالعه ارکان تشکیل دهنده آن و مطالعه واکنش اجتماعی در قبال این بزه و مقایسه با مقررات قانونی مربوط به آدم ربایی در قانون سابق و لاحق و نیز مطالعه حقوق کشور لبنان، در این زمینه ضروری به نظر می رسد. [7]

قبل از ورود به ماهیت بزه آدم ربایی و تجزیه و تحلیل و ارکان متشکله آن به اهداف و پرسش و فرضیه های پیرامون این جرم و سرانجام با اظهار روش پژوهش در رساله حاضر و معضلات موجود به ذکر نحوه ارائه مطالب (سازماندهی) پرداخته و مقدمه را به پایان می بریم.

ب- اهداف پژوهش :

جرم آدم ربایی به عنوان یکی از جرم های مهم در نظام حقوقی دنیا تلقی گردیده می باشد و از این رو کوشش بر آن شده می باشد که موضوع آدم ربایی در ایران و از همه مهمتر شناسایی این جرم در لبنان مطالعه گردد تا بتوانیم با یک توجه تطبیقی و مقایسه ای دید وسیع تری نسبت به این بزه داشته باشیم و همچنین با در نظر داشتن تغییراتی که پس از انقلاب اسلامی در مقررات جزایی عموماً و در مورد آدم ربایی، خصوصاً انجام شده می باشد، نقاط ابهام و مسائل عدیده ای مطرح گردد که خود نیازمند مطالعه و تحلیل آن و پژوهش های حقوقی در این زمینه می باشد و از طرفی دیگر آگاهی از مقررات این جرم، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی تطبیق با مقررات آدم ربایی در کشور لبنان که در این پایان نامه به آن پرداخته می گردد و براساس هدفی طراحی شده تا بتواند حد زیادی ما را در آشنایی با کاستی ها و نواقص روشن شدن نقاط ابهام و اجمال یاری رساند.

هرچند نویسندگان حقوق جزای اختصاصی در مباحث آدم ربایی تصریح کرده اند، لکن هیچ گاه به گونه مستقل و گسترده مبحثی به این موضوع اختصاص ندادند و ندرتاً به گونه مبسوط به آن نپرداخته اند اگر هم پرداخته شده باشد فقط در 2 الی 3 صفحه و امیدوارم که این پژوهش بتواند دراستای توسعه این مفهوم کارگشا باشد و بر میزان مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیافزاید و بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.

ج- پرسش های پژوهش :

در پایان نامه پیش روی، با مطالعه های انجام شده کوشش در مطالعه نقاط مبهم متعددی می گردد که می توان اصلی و اساسی ترین سوال را این پرسش قرار داد :

1-آیا عوامل مشدّده بزه آدم ربایی در ایران در مقایسه با لبنان به نحو مناسبی مطرح‎شده‎می باشد؟

2-آیا بزه آدم ربایی نیازمند سوء نیت خاص می باشد؟

د- فرضیه های پژوهش :

و اما فرضیاتی که در پاسخ به سوالات مطروحه ی فوق به ذهن نگارنده خطور نموده می باشد فرضیه اساسی این می باشد که با در نظر داشتن آموزه های حقوقی و نص صریح :

در پاسخ به پرسش اول، فرضیه فوق می تواند مناسب باشد و بایستی چنین نظر داد، عوامل مشدّده در ایران در قبال بزه آدم ربایی به 3 مورد تقسیم شده و جزء علل مشدّده می باشد و همچنین واکنشی بسیار مناسب در برابر این بزه محسوب خواهد گردید به دلیل جنبه حمایتی و انسجام در موارد ذکر گردیده.

در لبنان از این جهت نمی تواند سیاست مناسبی باشد، به 7 مورد تقسیم شده. دلیل پراکندگی موارد و جنبه حمایتی پایین نسبت به این بزه و مطرح کردن عوامل مشدّده در فصول گوناگون و نداشتن تدبیری مناسب و کارآمد.

در مورد پاسخ دوم، فرضیه پیش رویی این گونه می باشد که :

  1. بزه آدم ربایی،جرمی عمدی و نیازمند سوءنیت خاص می باشد.

پس در پاسخ به سوال دوم، نظرمان مثبت می باشد و بزه آدم ربایی در ایران، پاسخ مثبت می باشد و بزه آدم ربایی در ایران، یقیناً و قطعاً نیازمند سوء نیت خاص می باشد، به لحاظ این که هر جرمی که عمدی می باشد بایستی سوء نیت خاص داشته باشد مثلاً شخصی که فردی را می رباید بایستی قصد ربودن و سلب آزادی شخصی را داشته باشد و این گونه استنباط می گردد که هرکس اقدام به ربودن فردی کند پس قصد سلب و محروم کردن شخصی از آزادی را دارد، پس نتیجه این که، دارای سوء نیت خاص می باشد و همچنین در مقایسه با لبنان، بایستی گفت که دارای سوء نیت خاص می باشد.

به این دلیل که بایستی حتماً به قصد محرومیت آزادی انجام پذیرد و بدون این محرومیت، جرم محقق نمی گردد.

ه – روش پژوهش :

روش پژوهش بکار گرفته شده در این پایان نامه، روش توضیحی تحلیلی می باشد که به شیوه مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته می باشد.

بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گردآوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل کوشش شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در این راستا با انجام مطالعات تطبیقی و مقایسه ای، مقررات کیفری کشور لبنان در خصوص آدم ربایی را نیز مورد کنکاش قرار دهد.

و– سازماندهی پژوهش :

ترتیب ارائه مطالب و سازماندهی آن در پایان نامه حاضر، به صورت زیر شکل گرفته می باشد :

مطالب و مباحث پایان نامه به 2 بخش اصلی تقسیم شده می باشد :

در فصل اول از بخش نخست، در 2 مبحث جداگانه آغاز مفهوم آدم ربایی و دوم تاریخچه آدم ربایی مورد مطالعه قرار می گیرد.

در فصل دوم به ارکان بزه آدم ربایی پرداخته می گردد که آغاز 3 مبحث اول از فصل دوم اختصاص دارد به رکن قانونی آدم ربایی.

مبحث دوم بر می گردد به رکن مادی و دیگر این در مبحث سوم رکن روانی را تشکیل می دهد.

بخش دوم به واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی و عوامل موثر در تعیین مجازات اختصاص دارد، که مشتمل بر 2 فصل می باشد :

در فصل نخست به واکنش کیفری در قبال آدم ربایی در حقوق موضوعه اختصاص دارد، که در3 مبحث مستقل، نحوه تشدید مجازات مطالعه خواهد گردید.

در فصل دوم که فصل پایانی این پژوهش می باشد، به عوامل موثر در تعیین مجازات می پردازد، که مشتمل بر 2 مبحث جداگانه، 1 مبحث به عوامل مشدده (عام،خاص) و مبحث دوم اقدامات ارفاقی (تعلیق و آزادی مشروط) خواهد بود، مطالعه می گردد.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ان شاءالله حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.

بخش نخست

مفاهیم،پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی

بخش اول مشتمل بر 2 فصل، فصل اول درمورد مفهوم، پیشینه و تحولات تاریخی بزه آدم ربایی و فصل دوم درمورد ی درآمدی بر ارکان تشکیل دهنده بزه آدم ربایی مورد مطالعه قرار می گیرد.

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی

در فصل اول از بخش اول که مطالب تقسیم شده بر 2 مبحث می باشد.

در مبحث اول درمورد واژه شناسی و مبحث دوم پیشینه و تحولات تاریخی به گونه جداگانه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مبحث نخست : واژه شناسی

و حال این مبحث دارای 1 گفتار که گفتار اول آن درمورد مفهوم لغوی آدم ربایی و مفهوم اصطلاحی بحث خواهد گردید.

گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی

این گفتار به 2 قسمت الف و ب تقسیم شده که در قسمت الف: مفهوم لغوی توضیح داده خواهد گردید و بعد در انتها مطالعه آدم ربایی در معنای اصطلاحی خواهیم پرداخت.

الف – مفهوم لغوی

آدم ربایی معادل واژه های (abduction) [1]و (kidnapping) در زبان انگلیسی واژه (edevement)[2] در زبان فرانسه و واژه (اختطاف)[3] در زبان عربی می باشد که در بعضی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای از موارد برای ربودن دختر به به مقصود اقدام نامشروع به کار می طریقه.

ربودن در لغت عبارت می باشد از راه تردستی و چابکی و حیله از کسی را خیری گرفتن، به زور و سرعت چیزی را از شخصی بردن، همین مقصود از ربایش و نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر می باشد. [4]

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن [5]

انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آن، که ممکن می باشد از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. [6]

آدم ربایی در لغت به معنای سلب آزادی تن می باشد، پس آغاز بایستی معنای آزادی بر تن را دانست. آزادی بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون می باشد. [7]

نتیجه : این آزادی، لغو بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص می باشد.

پس این جرم به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع از راه جابه جایی از محلی به محل دیگر می باشد. [8]

آدم ربایی، جابه جا کردن غافلگیرانه فرد، بدون رضایت (عنف، حلیه و تهدید و هر نحو دیگر) وی می باشد.[9]

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی

آدم ربایی به معنای اصطلاحی عبارت می باشد از ربودن بشر زنده ای برخلاف رضایت و میل او و اولیاء یا کسانی که برای نگهداری او مسئولیت دارند.

رضایت که در عبارت بالا گفته گردید در این جا بهتر می دانم که متذکر شوم زمانی می تواند موثر باشد که از روی میل و اراده و رضایت داده گردد، پس نتیجه این که اطفال و مجانین نمی توانند به نقل و انتقالات خود عملاً رضایت دهند.

یک شخص به معنای مصطلح زمانی به اتهام آدم ربایی، مقصر شناخته می گردد که به صورت غیرقانونی دیگری را از محل کار، اقامتش به محل دیگر ببرد.

در اصطلاح قضایی نیز، آدم ربا عبارت می باشد از ربودن و محروم کردن فرد انسانی از آزادی آمد و گردید علی رغم خواسته وی و برخلاف قانون به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر مقصود دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر.

در فرهنگ اصطلاحی آدم ربایی را می توان گفت که در نتیجه ارتکاب آن، صدمه بدنی و مادی به شخص وارد نمی گردد و عبارت می باشد از استیلا یافتن بر بشر و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و علی رغم خواسته و اراده ی وی و یا این که انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می گردد. [10]

و از این حیث نظر فقهای امامیه هم در بحث معنای اصطلاحی می تواند قابل توجه باشد که در باب حد سرقت از آدم ربایی سخن به میان آورده اند و ایشان براساس آن چه که در گذشته های دور معمول بوده بشر ها را به دو گروه بنده و آزاد تقسیم نموده اند و هریک را به صغیر و کبیر تفکیک کرده اند و احکام سرقت آن را جداگانه اظهار نموده اند.

در مورد ربودن بنده ای صغیر تقریباً اتفاق نظر هست چنان چه شرایط سرقت مشمول حد وجود نداشته باشد برای ربودن بنده ی صغیر مجازات قطع انگشتان دست راست در نظر گرفته اند زیرا ربودن بنده ی صغیر مال به شمار می رود و قابلیت خرید و فروش داشته می باشد.

بعضی ها برخلاف نظریه فقیهان که عقیده بر سرقت دارند مورد آدم ربایی را تحت عنوان سرقت نمی دانند، اما استناد به روایات حرعاملی [11] مجازات سرقت را برای این جرم مستقر کرده می باشد و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند مرعشی (76)

البته حق آن می باشد که نمی توان هر اقدام ناشایستی را که عنوان خاص مجرمانه را دارا نیست، تحت عنوان، افساد و فی الارض قرارداد و به آن مجازات محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفت. [12]

شهید اول در این زمینه می گوید:

و تقطیع سارق المملوک الصغیر :

دست کسی که مملوک صغیری را بدزدد بریده می گردد. [13]

شهید ثانی در توضیح عبارت شهید اول می فرمایند :

البته در صورتی که قیمتش به قدر نصاب باشد و این که مرحوم منصف عبارت را مطلق آورده این قید را به آن اضافه نکرده اند همانطوری که سایر فقها نیز کلامشان در این مسئله مطلق می باشد. قیمتش آن می باشد که غالباً ممالیک ارزش و قیمتشان به قدر ربع دنیا می باشد و از این رو می خواهد که به آن تصریح گردد.

اما قیدالصغیر در عبارت به مقصود احتراز از موردی می باشد که مملوک کبیر ممیز باشد چه آن که سارق را مورد عقوبت قطع ید قرار نمی دهند، مگر آن که خواب بوده یا در حکم آن باشد و یا به قدری خنگ و گنگ باشد که آقای خود را از غیر تمییز و تشخیص ندهد چه آن که در این فرض اگرچه کبیر و بالغ بوده اما همچون صغیر به حساب می آید.[14]

«همین خصوص، شیخ محمد باقر مجلسی چنین نوشته اند

[1]– رفیعی، محمدتقی، فرهنگ حقوقی مجد، نشر مجتمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ 9، 1386، ص 10

[2]– کاتبی، حسینقلی، فرهنگ حقوق فرانسه به فارسی، تهران، نشر گنج دانش، چاپ 2، 1380، ص 55

[3]– آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی – فارسی، نشر نی، چاپ 7 ، 1385، ص 172

[4]– دهخدا، علی اکبر،لغت نامه، جلد 25، نشر دانشگاه تهران، 1342، ص 263

[5]– امارتین، الیزابت، فرهنگ لغت قانون، آکسفورد،2002 ص256           Adictionary of law, Elizabeth, A.Martin,2002,axford

university press, page : 256

[6]– نخله، موریس والبعلبکی، روحی و مطر صلاح (2002)، القلموس القانونیه الثلاثه، منشورات الحلبی الحقوقیه، الطلبعه الاولی، ص96

[7]– جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، واژه آزادی تن، چاپ 15، 1384، ص 31

[8] -زراعت،عباس،پیشین،ص325

-[9]گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر مجد، چاپ 8 ، 1386، ص 56

[10]– شاملو احمدی،محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، چاپ اول، 1380، ص 14

[11]– حر عاملی ، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد 18، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا،ص514

[12]– مرعشی، سید محمد حسن، «افساد فی الارض» مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 20، 1376، ص 43

[13]– مکی عاملی ، محمد بن جمال الدین، المعه الدمشقیه، نشر دارالفکر، قم،بی تا ، ص243

[14]– ذهنی تهرانی، سید محمد جواد، المباحث الفقیهه فی الشرح الروضة البهیة،جلد 28، نشر وجدانی، چاپخانه مهر، چاپ اول، زمستان 1366، ، صص147 و 148

تعداد صفحه :99

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***