با عنوان : شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا بای

استاد مشاور:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چكيده 1

مقدمه: 2

فصل اول : كليات 4

كليات: 5

گفتار اول: تعريف و تاريخچه تابعيت 5

بخش اول: تعريف تابعيت 5

بخش دوم: مختصر تاريخچه اي بر تابعيت 6

بند اول: 6

بند دوم: 7

گفتار دوم: بي تابعيتي 7

بخش اول: تعريف بي تابعيتي 7

بخش دوم: علل پيدايش بي تابعيت 8

بند اول: 8

بند دوم: 8

بند سوم: 9

بند چهارم: 9

بخش سوم: عوارض بي تابعيتي 10

بند اول: 10

بند دوم: 10

بند سوم: 10

بخش چهارم: راههاي رفع بي تابعيتي 11

بند اول: 11

بند دوم: 11

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند سوم: 11

بند چهارم: 12

بند پنجم: 12

فصل دوم: بررسي كنوانسيون هاي بين المللي 14

گفتار اول: كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان 15

بخش اول: كليات 15

بند اول 15

بند دوم: 16

بند سوم 16

بخش دوم: نظريات در خصوص تابعيت زوجين 16

بند اول: 17

بند دوم: 18

بند سوم: 19

بخش سوم: تفسير مادة 9 كنواسيون 20

گفتار دوم: ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 21

بخش اول: كليات 21

بخش دوم: تفسير مادة 24 ميثاق 22

بند اول: 22

بند دوم: 24

بند سوم: 25

گفتار سوم: بررسي قانون تابعيت ژاپن، برزيل و فنلاند بعنوان قوانين متفاوت در برخورد با بي تابعيتي 26

بخش اول: تابعيت در كشور ژاپن 26

بند اول 26

بند دوم: 27

بند سوم 27

بند چهارم: 28

بخش دوم: بررسي قانون برزيل و راه هاي جلوگيري از بي تابعيتي در قانون اين كشور 29

بند اول: 29

بند دوم: 30

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند سوم: 30

بخش سوم: تابعيت در كشور فنلاند از حيث رعايت كنوانسيون هاي بين المللي 31

بند اول 31

بند دوم 32

بند سوم 33

گفتار چهارم: بررسي كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي 34

بخش اول: كليات 34

بخش دوم: بررسي مواد يك تا پنج كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي 35

بند اول: 35

بند دوم: 35

بند سوم: 36

بند چهارم: 36

بند پنجم: 37

بخش سوم: بررسي مواد شش گانه كنوانسيون 38

بند اول 38

بند دوم 38

بند سوم 40

بند چهارم 40

بند پنجم 42

بند ششم 43

فصل سوم : بررسي كنوانسيون هاي (اروپايي تابعيت، اعلاميه جهاني حقوق بشر، حقوق كودك و بررسي وضعيت افراد بي تابعيت) 44

گفتار اول: كنوانسيون اروپايي بي تابعيت 45

بخش اول: موضوعات عمومي تابعيت 45

بخش دوم: اصول كلي تابعيت 46

بخش سوم: قواعد تابعيت 47

بخش چهارم : كنوانسيون اروپايي تابعيت 51

بخش پنجم: مشكلات تابعيتي 52

بند اول 52

بند دوم 53

بند سوم 54

بخش ششم: همكاري ميان دول عضو 54

بند اول 54

بند دوم 55

بخش هفتم: اجراي كنوانسيون 55

گفتار دوم: اعلاميه جهاني حقوق بشر 56

بخش اول: كليات 56

بخش دوم: تفسير بند الف مادة 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر 57

بند اول 57

بند دوم: 58

بند سوم: 59

بند چهارم 59

گفتار سوم: كنوانسيون حقوق كودك 60

بخش اول: كليات 60

بخش دوم: تفسير مادة 7 62

بند اول: 62

بند دوم: 63

بند سوم: 64

بند چهارم: 64

گفتار چهارم: كنوانسيون وضعيت اشخاص بي تابعيت 65

بخش اول: كليات 65

بخش دوم: مواد مهم كنوانسيون وضعيت افراد بي تابعيت 67

بند اول 67

بند دوم 67

بند سوم 67

بند چهارم 68

بند پنجم 68

بند ششم 68

بند هفتم 68

بند هشتم 68

بند نهم 69

بند دهم 69

بند يازدهم 69

بند دوازدهم 69

بخش سوم: تفسير مواد كنوانسيون 70

بخش چهارم: نحوه عملكرد كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعيت 71

بند اول 71

بند دوم 73

نتيجه گيري: 75

پيشنهادات: 76

منابع فارسي: 77

منابع انگليسي: 79

چكيده:

امروزه مسأله بي تابعيتی يكي از موارد مهم در عرصه حقوق بين الملل مي باشد كه آنگونه كه بايد به آن پرداخته نشده می باشد و كنوانسيون هاي بين المللي بطور دقيق به اين موضوع پرداخته اند. در اين تحقيق سعي شده می باشد تمام كنوانسیون هايي كه در اين زمينه بحث كرده اند، مورد بررسي قرار گيرند كه البته در اكثر قريب به اتفاق اين كنوانسيون ها مواد كمي به اين موضوع اختصاص داده شده می باشد و كنوانسيون هايي كه بطور تخصصي بحث را مطرح مي كنند، كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي و كنوانسيون اروپايي تابعيت مي باشند كه در اين ميان كنوانسيون اروپايي تابعيت بطور كلي راجع به تابعيت بحث مي كند و در قسمتهايي به مسئله بي تابعيتي و راههاي رفع آن نيز مي پردازد ولي كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي كاملاً در همين خصوص بحث مي كند و بطور تخصصي راههاي مقابله با بي تابعيتي را بررسي مي كند.

در اين ميان اعلاميه جهاني حقوق بشر را داريم كه در مادة 15 خود مي گويد:«هر كس حق داشتن تابعيت را دارد و هيچكس را نبايد بطور خودسرانه از تابعيتش محروم نمود» و يا ميثاق حقوق مدني و سياسي كه در مادة 24 خود مي گويد: «هر كودكي حق داشتن تابعيت را دارد» و همچنين كنوانسوين حمايت از حقوق زنان و كنوانسيون حمايت از حقوق كودك كه اين كنوانسيون ها تنها در موادي از خود به بررسي اين موضوع پرداخته اند و در نهايت مي توان گفت با وجود اينكه كنوانسيون هاي بسياري براي جلوگيري از كاهش موارد بي تابعيتي راهكارهايي را ارائه داده اند ولي باز هم كافي نمي باشد، هر چند تلاشهاي صورت گرفته تا حدود بسيار زيادي در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقي در سطح قانونگذاري كشورها در قانون داخليشان شده می باشد ولي اين تلاشها تا زمانيكه منجر به ايجاد يك قانون متحد و كامل در اين موضوع كه مورد تأئيد اكثر قريب به اتفاق كشورها باشد و همچنين داراي ضمانت اجرا باشد مي توان گفت به نتيجة واقعي خود نخواهد رسيد.

كليد واژگان: بي تابعيتي، كنوانسيون، ميثاق، اعلاميه، تعارض قوانين

مقدمه:

در ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر شده می باشد كه همه افراد از حق داشتن تابعيت بهره مند هستند و هيچ كس بصورت خودسرانه از تابعيتش محروم نخواهد گردید. بي تابعيتي يا نداشتن تابعيت مؤثر و قانوني مشكلي حاد و بزرگ می باشد. مقررات تدوين شده به مقصود پرهيز يا كاهش موارد بي تابعيتي در چندين معاهده بين المللي حقوق بشري مانند ميثاق حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون حقوق كودك، تابعيت زنان ازدواج كرده، كاهش موراد بي تابعيتي، وضعيت اشخاص بي تابعيت و اعلاميه جهاني حقوق بشر گنجانيده شده می باشد. براساس ميثاق حقوق مدني و سياسي هر كودك حق تحصيل تابعيت دارد. در كنوانسيون حقوق كودك نيز به حق كودك برداشتن تابعيت با تصريح بر اينكه ولادت كودكان بي درنگ پس از بدنيا آمدن آنها ثبت خواهد گردید، تصریح شده و عنوان گردید. كودك در هنگام تولد از حق داشتن نام و برخورداري از تابعيت بهره مند می باشد. و يا در كنوانسيون زنان ازدواج كرده نيز از عدم تغيير تابعيت قهري زنان به هنگام طلاق يا ازواج يا تغيير تابعيت همسران آنها حمايت مي كند. اين معاهده ها تنها براي رفع بي تابعيتي به وجودنيامده اند اما معاهدة كاهش موارد بي تابعيتي بصورت انحصاري بر كاستن از بي تابعيتي متمركز شده می باشد. به موجب اين معاهده بسياري از اشخاصي كه ممكن می باشد به شكل ديگر بي تابعيت شوند قادر خواهند بود تحصيل تابعيت كنند و دولتهاي عضو بايد وسايل تحصيل تابعيت خود را در اختيار تمام اشخاص متولد شده، در قلمروشان بگذارند.

كنوانسيون وضعيت اشخاص بي تابعيت به جاي امحاي بي تابعيتي به حمايت از اشخاص بي تابعيت پرداخته می باشد. حق داشتن تابعيت از آن جهت مهم می باشد كه بيشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه مي دهند حقوق كامل سياسي مدني، اقتصادي و اجتماعي را در محدوده مرزهاي آن كشور اعمال كنند. تابعيت به اين افراد اين توانايي را مي دهد كه از حمايت دولت خود بهره ببرند و نيز به دولت اجازه مي دهد براساس حقوق بين الملل از تبعه اش حمايت كند و قواعد حمايت ديپلماتيك دولت ها از اين منطق پيروي مي كند كه افراد بايد داراي تابعيتي باشند تا از حمايت ديپلماتيك دولتي بهره ببرند، اما اصول حقوق بشر در پي نشان دادن اين موضوع می باشد كه داشتن يا نداشتن تابعيت هيچ اثري بر بهره مندي بشر از حقوق بشر بگذارد، از اين رو بي تابعيتي نبايد مانع اعمال قواعد حقوق بشري در مورد افراد مورد تصریح در كنوانسيون 1954 بشود.

ميثاق حقوق مدني و سياسي هم دولت ها را ملزم مي كند كه بدون هيچگونه تبعيضي مانند نژاد، رنگ، مذهب، زبان، سياست، خاستگاه اجتماعي و… حقوق شناخته شده در ميثاق را محترم بشمارند و اطمينان پيدا كنند كه تمامي ساكنان قلمروشان از اين حق بهره مند هستند.

هدف از انجام اين تحقيق كمبودي بودكه در اين زمينه احساس مي شدواميد به اينكه جمع اوري اين مطالب كاربردي وعملياتي گردد.

پرسش اصلي اين تحقيق اين می باشد كه ايا كنوانسيون هاي موجودبراي حل معضل بي تابعيتي كفايت ميكند يا خير؟نيازي به تشكيل كنوانسيون جديدو يايك قانون متحدوجوددارد ياخير؟

فرضيات اين تحقيق مشتمل می باشد بر:كنوانسيونهاي بين المللي گامهاي اساسي در ارتقاسطح قانونگذاري كشورهادرخصوص تابعيت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانيني با جنبه لازم الاجرا بودن محروم ميباشند.دولتهابراي حفظ اختيارخودمعمولا تن به تصويب اين عهدنامه هاي بين المللي نمي دهند.

اين پايان نامه مشتمل بر 3 فصل مي باشد كه در فصل اول به گفتن كليات پرداخته شده می باشد و توضحي راجع به تابعيت و بي تابعيت و مفاهيمي كه تا انتهاي تحقيق با آن روبرو خواهيم گردید و اين فصل به 2 گفتار تقسيم شده می باشد كه گفتار اول مختصري راجع به تابعيت و تاريخچه آن بحث مي كند و گفتار دوم راجع بي تابعيتي و علل پيدايش و راههاي جلوگيري آن بحث مي كند و در فصل دوم و سوم و كنوانسيون هايي كه به مقابله با بي تابعيتي پرداخته اند مورد بررسي قرار مي گيرد و در فصل دوم كه مشتمل بر 4 گفتار می باشد مي باشد در گفتار اول به بررسي كنوانسيون حمايت از زنان و در گفتار دوم به بررسي ميثاق حقوق مدني و سياسي و در گفتار سوم به بررسي كنوانسيون وضعيت اشخاص بي تابعيت و در گفتار چهارم قانون 3 كشور ژاپن، برزيل و فنلاند بعنوان سه قانون متفاوت در برخورد با بي تابعيتي مورد تحقيق قرار مي گيرد و فصل سوم هم مشتمل بر 4 گفتار مي باشد كه در گفتار اول كنوانسيون ماهش موارد بي تابعيت و در گفتار دوم كنوانسيون اروپايي تابعيت و در گفتار سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر و در گفتار چهارم كنوانسيون حمايت از حقوق كودك مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

كليات:

در ابتداي اين تحقيق تعريفي و توضيحي راجع به بي تابعيتي خواهيم داد كه اين امر ميسر نخواهد بود، مگر آنكه آغاز خود تابعيت تعريف گردد و بصورت شفاف توضيح دهيم تا بعد بتوان مفهوم بي تابعيتي را توضیح داد.

گفتار اول: تعريف و تاريخچه تابعيت

در اين گفتار آغاز تعريفي راجع به تابعيت ارائه خواهدشد و بعد بصورت مختصر تاريخچه اين امر را بررسي خواهيم كرد.

بخش اول: تعريف تابعيت

اصطلاحي می باشد در حقوق بين المللي خصوصي كه به معناي عضويت فرد در جمعيت تشكيل دهندة دولت می باشد.

تابعيت در لغت به معناي پيرو و فرمانبردار می باشد و تابع كسي می باشد كه عضو جمعيت اصلي[1] دولتي باشد.

تابعيت در حقيقت نشان دهندة يك رابطة سياسي، حقوقي و معنوي بين فرد و دولت مي باشد. (مقصود از شخص اعم از هر شخص حقيقي و حقوقي مي باشد و مقصود از دولت شخصيت حقوقي مستقلي می باشد كه داراي 4 عنصر سرزمين، جمعيت، حكومت و حاكميت مي باشد كه از نظر بين المللي دولتهاي ديگر آنرا به رسميت شناخته اند.[2])

تابعيت يك ارتباط سياسي می باشد زيرا از حاكميت دولت ناشي مي گردد و الزام و وفاداري فرد نسبت به تكاليف و وظايفش در جامعه و همچنين حمايت دولت از شخص را به همراه دارد.

تابعيت يك رابطة حقوقي می باشد زيرا در مجامع بين المللي و داخلي آثار حقوقي خاصي را دارد و در حقيقت ارتباط بين فرد و دولت از طريق همين رابطة حقوقي می باشد كه مستقر مي گردد و حقوق می باشد كه به اين ارتباط نظم مي دهد.

و تابعيت رابطة معنوي می باشد زيرا افراد كشور از نظر اهداف مشترك از قبيل مذهب، فرهنگ، اخلاق و… به هم پيوند مي زند و در هم مي آميزد.

بخش دوم: مختصر تاريخچه اي بر تابعيت

در اين بخش سعي مي كنيم نگاهي مختصر بر تاريخچه تابعيت بيندازيم و اين تاريخچه را به سبب وابستگي ما به دين مبين اسلام و اينكه و ايراني هستيم در اين دو قسمت تدارك ديده ام:

بند اول: تابعيت در اسلام                             بند دوم: تابعيت در ايران

بند اول: تابعيت در اسلام: اولين دولت اسلامي همراه با هجرت پيامبر از مكه به مدينه شكل گرفت كه پس از رسيدن به مدينه پيامبر اكرم با پيمان مدينه[3] جمعيت دولت خويش را از مسلمانان (براساس پيمان ديني) و يهوديان (براساس پيمان سياسي) تشكيل دادند و پس از فتح شهر مكه و شهرهاي ديگر تابعان اين دولت افزايش پيدا كردند و تابعيت دولت اسلامي با نزول سورة توبه و تشريح پيمان ذمه علاوه بر يهوديان مدينه به ساير اهل كتاب تسري پيدا كرد.

اين تابعيت بر 2 معيار ايمان و پيمان استوار بود كه بعد از پيامبر اكرم (ص) نيز اين رويه در ساير دولتهاي اسلامي رواج پيدا كرد، به گونه اي كه هم مسلمانان، هم ذمي ها در جهان اسلام جزو تابعان كشورهاي اسلامي به شمار مي رفتند و در قلمرو عثماني هم اين امر رواج داشت و هر فرد مسلمان به محض ورود از كليه حقوق شهروندي برخوردار مي گرديد،[4] ولي در ادامه و تحت تأثير حقوق اروپايي مفهوم تابعيت از مذهب و دين جدا شده و قوانين تابعيت براساس معيارهاي زادگاه و اقامتگاه و بر مباني قوميت شكل گرفت.

انواع تابعيت در نظام حقوق اسلامي عبارتند از:

الف) تابعيت تأسيسي و تابعيت استمراري: تابعيت تأسيسي در اسلام برخلاف ساير دولتها كه گاهاً بر پايه عدم اختيار شكل مي گرفت بر 2 مبناي ايمان و پيمان شكل مي گرفت و تابعيت استمراري نيز همچنين حقوق عرفي تابعيت مسائلي همچون تولد، زادگاه و خون را مورد بررسي قرار مي دهد.

ب) تابعيت ديني و تابعيت سياسي: از آنجا كه تابعيت مسلمانان براساس دين آنها مي باشد تابعيت ديني و تابعيت براي كساني می باشد كه غيرمسلمان هستند و براساس قرارداد سياسي ذمه مي باشد.

ج) تابعيت عالي و تابعيت عادي: تابعيت عادي براي غير مسلمانان می باشد و تابعيت عالي براي مسلمانان می باشد كه تفاوت اين دو دسته در كسب پست ها و يكسري امتيازات می باشد، مانند قضا و شهادت عليه مسلمانان كه در آن مسلمان بودن شرط می باشد و البته امتيازاتي هم براي تابعان عادي در نظر گرفته شده می باشد مانند معافيت از دفاع از سرزميني پیش روی دشمن و البته عضو عادي يا عالي شدن در جامعه اسلامي امري اختياري می باشد و شخص مي تواند وارد گروه مسلمانان يا غير مسلمانان گردد و تابعيتش متفاوت گردد.[5]

بند دوم: تابعيت در ايران

در زبان فارسي واژة تابعيت و مشتقات آن تا قرن 12 فقط به معناي لغوي آن به كار مي رفت و از مردم ايران حتي در روابط خارجي و بين المللي به عنوان رعاياي ايران نامبرده مي گردید كه بيشتر اصطلاحي بود، مربوط به حقوق داخلي و روابط دولت و مردم و واژة تابعيت اولين بار در فصل جداگانه اي از عهدنامه اي بين نادرشاه و سلطان محمدخان اول عثماني به معناي اصطلاحي آن بكار گرفته گردید.

از آن به بعد تدريج به جاي كلمه رعايا از اتباع در معاهدات بهره گیری مي گردید، بطوريكه در معاهده تركمانچاي و پاريس هم از اين واژه بهره گیری گرديد و همچنين دستخطي در سال 1308 قمري از ناصرالدين شاه بدست آمده می باشد كه دستور داده زنان ايراني كه شوهر خارجي اختيار نموده اند بعد از فوت شوهر به تابعيت ايران برگردند.

تعداد صفحه :95

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***