با عنوان : مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران

و فقهای شافعی و حنفی

استاد راهنما:

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….شماره صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
الف : اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
ب : اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 3
ت : سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
ث : فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 3
ج : روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
ح : سازماندهی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 4
فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه……………………………………………………………… 6
مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه………………………………………………………………… 7
گفتار نخست: واژه شناسی………………………………………………………………………………………………………………… 7
الف: مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
ب: مفهوم فقهی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
ج: مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………… 10
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه………………………………………………………………………………………….. 12
الف: تفکیک محاربه ازبغی……………………………………………………………………………………………………………….. 12
ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی………………………………………………………………………………………………….. 13
ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض………………………………………………………………………………………………… 15
مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه…………………………………………………………………………………………….. 17
گفتار نخست: مبانی شرعی……………………………………………………………………………………………………………….. 17
الف: مبانی قرآنی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
1- شأن نزول آیه……………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2- دیدگاه های مفسرین……………………………………………………………………………………………………………………. 20
1-2- دیدگاه نخست………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-2- دیدگاه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
ب: مبانی روایی محاربه…………………………………………………………………………………………………………………….. 23
ج: محاربه در اقوال فقها……………………………………………………………………………………………………………………. 25
گفتار دوم: مبانی عرفی……………………………………………………………………………………………………………………… 29
الف: وجود بروز خطر شدید……………………………………………………………………………………………………………… 29
ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه…………………………………………………………………………………………………… 29
فصل دوم: ارکان بزه محاربه………………………………………………………………………………………………………………. 32
مبحث نخست: رکن قانونی……………………………………………………………………………………………………………….. 33
گفتار نخست: تحولات تقنینی……………………………………………………………………………………………………………. 34
الف: در قانون حدود و قصاص………………………………………………………………………………………………………….. 34
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
ب: در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………………………….

36 ج: در قانون جدید مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………………….

38 گفتار دوم: نارسائی های تقنینی…………………………………………………………………………………………………………..

40 الف: ابهامات تقنینی موجود……………………………………………………………………………………………………………….

40 – در ارتباط محاربه با افساد فی الارض……………………………………………………………………………………………….

40 2- در زمینه تحقق شرایط محاربه……………………………………………………………………………………………………….

42 ب: در اختلاط محاربه بابغی………………………………………………………………………………………………………………

46 مبحث دوم: رکن مادی………………………………………………………………………………………………………………………

47 گفتار نخست: رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………

48 الف: لزوم فعل مثبت…………………………………………………………………………………………………………………………

48 ب: لزوم توانایی ایجاد ترس……………………………………………………………………………………………………………….

48 گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم……………………………………………………………………………………………..

50 الف: اهمیت وسیله در محاربه…………………………………………………………………………………………………………….

50 ب: اهمیت موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………………………

51
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه………………………………………………………………………

53 الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه……………………………………………………………………………………………

53 ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه…………………………………………………………………………………………………….

53 مبحث سوم: رکن روانی…………………………………………………………………………………………………………………….

55 گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه…………………………………………………………………………………………

55 گفتار دوم: اجزاء رکن روانی………………………………………………………………………………………………………………

56 الف: سوء نیت عام……………………………………………………………………………………………………………………………

56 ب: سوء نیت خاص…………………………………………………………………………………………………………………………

57 گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید…………………………………………………………………………………………………..

58 فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه………………………………………………………………………………………

60 مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها……………………………………………………..

61 گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها………………………………………………………..

61 الف: نظریه تخییر……………………………………………………………………………………………………………………………..

62 ب: نظریه تنویع یا ترتیب…………………………………………………………………………………………………………………..

64 گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه…………………………………………………………………………………………….

70 الف: اجرای قتل……………………………………………………………………………………………………………………………….

70 ب: اجرای به صلیب کشیدن………………………………………………………………………………………………………………

73 ج: اجرای قطع دست و پا………………………………………………………………………………………………………………….

76 د: اجرای تبعید………………………………………………………………………………………………………………………………..

78 مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه…………………………….

85 گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه…………………………………………………………………

86 الف: مشارکت در محاربه…………………………………………………………………………………………………………………..

86 ب: معاونت در محاربه……………………………………………………………………………………………………………………..

88 گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه…………………………………………………………………………………………………….

91 الف: توبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..

91 ب: جنون و مرگ…………………………………………………………………………………………………………………………….

96 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….

100 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..

104 منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………..

106

               علائم و نشانه های اختصاری
بی تاریخ نشر، بدون تاریخ نشر………………………………………………………………………………………. بی تا
بی محل نشر، بدون جای نشر………………………………………………………………………………………… بی جا
جلد…………………………………………………………………………………………………………………………….. ج
صفحه………………………………………………………………………………………………………………………….. ص
صفحات………………………………………………………………………………………………………………………. صص
شماره………………………………………………………………………………………………………………………….. ش
هجری شمسی………………………………………………………………………………………………………………. ه.ش
هجری قمری………………………………………………………………………………………………………………… ه.ق
هجری…………………………………………………………………………………………………………………………. هم
همان نویسنده، همان اثر…………………………………………………………………………………………………. همان
میلادی…………………………………………………………………………………………………………………………. م

چکیده

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده می باشد که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن می باشد و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.

به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن می باشد که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.

محاربه که گاهی در بعضی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می گردد، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و مانند ی حدود می باشد، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی می باشد اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده می باشد.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر گردیده در این ماده در نظر گرفته می باشد در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با در نظر داشتن عملی که واقع می گردد تعیین می گردد. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.

کلید واژگان

  • محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 – قطاع الطریق 5- اخافه

مقدمه

در شریعت، جرایم به محضورات شرعی که خداوند متعال از آنها بوسیله ی حد یا تعزیر منع کرده می باشد تعریف شده اند و محضور، عبارت می باشد از انجام فعلی که از آن نهی شده می باشد و یا ترک فعلی که به آن امر شده می باشد. پس جرم، انجام عملی حرام می باشد که فعل آن دارای مجازات می باشد و یا ترک فعلی می باشد که شرع انور به تحریم و مجازات آن تصریح کرده می باشد. جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه می باشد، که با در نظر داشتن شدت و ضعف آن، مستلزم عقوبت می گردد. با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی که با رهبری مرجع عالیقدر تشیع حضرت امام خمینی (ره) در 22 بهمن ماه سال 1357 صورت گرفت یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار و استحکام نظام اسلام وضع قوانین کیفری ملهم از احکام شرع انور و لغو مقرراتی که با این احکام مغایرت داشت، بود و در راستای این هدف، در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید که به گونه اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها مطابق با موازین اسلامی باشد لذا تحول در مقررات جزائی، گردید و این تحول جزائی در عرصه ی اقدام نظام کیفری را با قواعد حقوق جزای اسلام درهم آمیخت و تأسیسات حقوقی متعددی به قلمرو نظام جزائی اضافه گردید و  طلیعه ی این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازات های اسلامی که به موجب احکام دادگاه های انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزائی اسلام تقسیم بندی جرایم از خلاف، جنحه و جنایت به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تغییر پیدا نمود. در بخش حدود، محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ی ایران گردید. پدیده ی مجرمانه ی محاربه، یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود، بین فقهای شیعه و سنی معروف می باشد. در آن باب، مجازات های شدیدی از قبیل قتل، صلب، قطع دست و پا به خلاف و نفی بلد مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد. وضع مجازات های شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی می باشد که شارع، برای صیانت مردم، تأمین امنیت و آسایش جامعه قائل می باشد. لذا با در نظر داشتن اهمیت این موضوع و مباحثی که پیرامون نحوه ی اجرای آن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز مطالعه وجوه تفکیک این جرم با جرائم بغی (جرم سیاسی) و افساد فی الارض و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی که مطرح می باشد، موضوع پایان نامه خود را مطالعه این جرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقهای شافعی و حنفی نیز انتخاب نموده ام. امید می باشد که انشاءالله مورد توجه اساتید و دانشجویان عزیز واقع گردد.

الف : اهمیت پژوهش

یکی از جرایم مهمی که باعث سلب نظم و امنیت اجتماع می گردد محاربه می باشد که شارع مقدس حد آن را تعیین و مجازات شدیدی برای آن مقرر داشته می باشد. در تبیین این حد شرعی مسائل و احکام متعددی مطرح می باشد همچون مجزا یا واحد بودن عناوین محاربه و افساد فی الارض، لزوم یا عدم لزوم وجود سلاح در تحقق محاربه، ضروری بودن یا نبودن تحقق خوف در مردم، تخییری یا ترتیبی بودن مجازات های چهارگانه آن، نحوه ی اجرای قتل یا صلب، نحوه ی سقوط کیفر محاربه که در این پایان نامه کوشش شده که با در نظر داشتن اهمیت موضوع به توضیح هر یک از عناوین ذکر گردیده پرداخته گردد.

ب : اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و مطالعه مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع پژوهش می باشد. زیرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر پژوهش مهم می باشد و در نهایت کوشش شده که به اظهار بعضی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع کردن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده می باشد.

ت : سوالات پژوهش

1- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

2- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

3- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه می باشد یا مطلق به شمار می رود؟

ث : فرضیه های پژوهش

1- از دیدگاه فقهی در کنار عنوان محاربه،عنوان مجزای مفسد فی الارض هست.

2- مهمترین نارسائی تقنینی،وجود ابهامات متعدد در زمینه ارکان مادی و روانی محاربه به شمار می رود.

3- محاربه در زمره ی جرایم مطلق بوده و توانایی ایجاد ترس برای تحقق رکن مادی کفایت می کند.

ج : روش پژوهش

در این نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه ای و توصیفی و ابزار پژوهش فیش برداری و نیز بهره گیری از تجربه ی اساتید بوده، و کوشش شده می باشد که با مطالعه ی تطبیقی با بعضی از متون فقهی و علمی مدون و مقالات ارائه شده مرتبط با موضوع و همچنین مطالعه قوانین مربوط به موضوع، به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تا در جهت اظهار مباحث گام برداشته گردد.

ح : سازماندهی پژوهش

این پایان نامه از سه فصل تشکیل گردیده می باشد. فصل اول که در آن به بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه مورد مطالعه قرار گرفته که خود، شامل دو مبحث می باشد. مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه اختصاص دارد و در مبحث بعدی نیز به مبانی فقهی و عرفی بزه محاربه تصریح گردیده می باشد.

فصل دوم، به ارکان بزه محاربه اختصاص دارد و در سه مبحث، ارائه گردیده می باشد. در مبحث اول، به رکن قانونی جرم محاربه و تحولات تقنینی آن در هر یک از قوانین حدود و قصاص، قانون مجازات اسلامی و لایحه مورد تحلیل قرار گرفته و در مبحث دوم به رکن مادی و در مبحث سوم نیز به رکن روانی بزه محاربه و اجزاء آن تصریح شده می باشد.

فصل سوم، به واکنش کیفری در قبال بزه محاربه اختصاص دارد و در دو مبحث تصریح شده می باشد. در مبحث اول، به مسؤولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها و همچنین رویکرد های فقهی در زمینه کیفیت اعمال این مجازات ها مورد مطالعه قرار گرفته و در مبحث دوم به تحلیل هر یک از مجازات های مشارکت و معاونت در محاربه و همچنین علل سقوط کیفر محاربه نیز تصریح شده می باشد.

در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح در این پژوهش و پیشنهاداتی را در جهت موضوع محاربه ارائه نموده ایم. امید می باشد تا با مطالعه سیاست کیفری قانونگذار، گامی مثبت در جهت ارتقاء سطح حقوقی کشورمان برداشته شده و مسیر رسیدن به عدالت واقعی، هموارتر گردد.

تعداد صفحه :96

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***