با عنوان : مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و

حقوق کیفری ایران

 استاد راهنما:

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………….. 1

ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………….. 1

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………….. 2

پرسشهای پژوهش……………………………………………………………………………. 3

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………3

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………….. 3

روش پژوهش………………………………………………………………………………… 3

فصل اول:مفاهیم،مبانی،پیشینه ودرآمدی برحکمت یابی تأثیرجنسیت دردیه و قصاص…… 4

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبحث اول:مفاهیم و مبانی………………………………………………………………….. 6

گفتار نخست:واژه شناسی…………………………………………………………………… 6

الف:دیه……………………………………………………………………………………… 6

ب:قصاص………………………………………………………………………………….. 9

ج:جنسیت…………………………………………………………………………………… 10

د:ارش………………………………………………………………………………………. 11

هـ:حکومت…………………………………………………………………………………. 13

گفتاردوم:مبانی شرعی دیه و قصاص………………………………………………………. 15

الف:مبانی قصاص درآیات و روایات………………………………………………………. 15

1.مبانی قرآنی قصاص…………………………………………………………………….. 15

2.مبانی روایی قصاص…………………………………………………………………….. 23

ب:مبانی دیه درآیات وروایات……………………………………………………………… 24

1.مبانی قرآنی دیه………………………………………………………………………….. 24

2.مبانی روایی دیه…………………………………………………………………………. 26

مبحث دوم:تحولات تاریخی دیه وقصاص………………………………………………….. 29

گفتارنخست:تحولات تاریخی قصاص………………………………………………………. 29

الف:در دوران قبل از اسلام………………………………………………………………… 29

ب: در دوران پس از اسلام…………………………………………………………………. 35

گفتاردوم:تحولات تاریخی دیه………………………………………………………………. 37

الف:در دوران قبل از اسلام………………………………………………………………… 37

ب: در دوران پس از اسلام…………………………………………………………………. 39

مبحث سوم:درآمدی برحکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص……………………….. 43

گفتار نخست:حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه…………………………………………….. 44

الف:دیدگاهها ورویکردها………………………………………………………………….. 44

ب:تحلیل ها و ارزیابی ها………………………………………………………………….. 49

گفتاردوم:حکمت یابی تأثیر جنسیت در قصاص……………………………………………. 55

الف:دیدگاهها و رویکردها………………………………………………………………….. 55

ب:تحلیل ها و ارزیابی ها………………………………………………………………….. 58

فصل دوم:رویکردهای فقهی، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه……………………………… 60

مبحث نخست:رویکردهای فقهی……………………………………………………………. 62

گفتارنخست:رویکرد معروف فقهاء و دیدگاه غیرمشهور…………………………………… 62

الف:تشریح دیدگاهها………………………………………………………………………… 62

ب:ادله استنادی……………………………………………………………………………… 69

مبحث دوم: رویکرد حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه……………………………………….. 86

فصل سوم: رویکردهای فقهی و حقوقی به تأثیر جنسیت در قصاص……………………… 90

مبحث نخست: رویکردهای فقهی…………………………………………………………… 92

مبحث دوم: رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در قصاص……………………………………… 97

مبحث سوم:درآمدی بر تأثیر جنسیت قاتل و مقتول………………………………………… 106

گفتار نخست:تأثیر جنسیت قاتل…………………………………………………………….. 107

گفتار دوم: تأثیر جنسیت مقتول…………………………………………………………….. 114

الف:قتل زن توسط مرد…………………………………………………………………….. 114

ب: قتل مرد توسط زن……………………………………………………………………… 118

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 120

پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 122

منابع:……………………………………………………………………………………….. 123

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کتابهای فارسی……………………………………………………………………………… 123

کتابهای عربی………………………………………………………………………………. 125

مقالات و پایان نامه ها……………………………………………………………………… 127

چکیده:
     ديه يكى از انواع مجازاتی می باشد كه ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏گردد و به این دلیل تأثیر بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و مطالعه نظرات جدید می باشد. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامى جمهوری اسلامی ایران، ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى و خواه غير عمدى نصف ديه مرد مسلمان تصویب شده می باشد.

 در این باره دو جریان و نظریه هست: یکی دفاع از نظریه معروف میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت اظهار قرآن می داند و مخالف با تعیین همیشگی مقدار معین و همیشگی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها می باشد و بر آن چیز که در قرآن اظهار شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر معروف از روشهای تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند. این پژوهش در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن می باشد، در آغاز به تفسیر تنها آیه دیه پرداخته و نشان داده شده که مفاد این آیه چه ویژگی هایی دارد و چرا قرآن خصوصیات حکم را تعیین نکرده، و آیات دیگری که مؤید این آیه هستند، و نیز مطالعه روایاتِ به ظاهر مخصص حکم پرداخته و این پرسش را مطرح کرده، که آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه می باشد که خصوصیات آن در قرآن اظهار نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، اضافه براین که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته، قابل نقض و اشکال می باشد. همچنین کوشش گردیده بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه در این پژوهش بازتاب یابد و ادله موافقان تخصیص و علت های این تفاوت بحث و مطالعه گردد، به این امید که این راه پر چالش تفاوت جنسی با این روش تحقیقی هموار گردد

کلید واژگان : جنسیت ، قصاص ، دیه ،حکومت ، ارش

الف ) مقدّمه:

«زن» كيست؟ زن موجودى می باشد مختار، داراى هوش و آگاهى; موجودى كه شاهكار آفرينش می باشد و خداوند متعال او را آفريد تا نيمى از بار رسالت انسانيت را به دوش گيرد و از آن مهم تر، بار سنگين پرورش و تكثير نسل و تربيت آن را حمل نمايد. اما با وجود اين، در طول تاريخ همواره برخوردهاى متفاوتى با او شده می باشد. در كتاب بزرگ تاريخ، صفحات تاريك و روشنى از كردارهاى آدميان در برخورد با زن، رقم خورده می باشد و در اين ميان، فقط اديان راستين الهى، به ويژه اسلام، به احياى حقوق زن همت گماشته، فطرت انسانى و الهى او را بيدار ساخته و آزادى زن            را از قید وبند جاهلیت به ارمغان آورده اند.

در اسلام، زن از نظر شرافت و حيثيت انسانى با مرد برابر مى باشد، اما نوع حقوق و مجازات آنان با هم تفاوت دارد; يعنى در اسلام تساوى هست، اما تشابه نيست. به عبارت ديگر، اسلام با تساوى موافق و با تشابه مخالف می باشد. همين توجه اسلام موجب شده می باشد كه مرد و زن حقوق، تكاليف و مجازات هاى متفاوتى داشته باشند.                            
على رغم اينكه اسلام همواره كوشيده می باشد زن را موجودى همسان و همشأن مرد معرفى نمايد و زن اين موجود شريف را از حصار جاهليت قديم و جديد برهاند، اما امروزه نظريه مترقّى اسلام با چالش هايى جدى روبه رو شده می باشد: از سويى، با حقيقت پوشى متحجّران بى خبر از اسلام و عملكرد برخى حاكمان به اصطلاح اسلامى و برخورد غير اسلامى آنان با زن و از سوى ديگر، با به راه افتادن جريان هاى فمينيستى در عصر حاضر، مواجه گرديده می باشد.            
محروميت تاريخى و تحميلى بر بانوان و ناآگاهى برخى از نوانديشان غرب زده از ديدگاه اسلام در مورد زنان و نيز هجوم گسترده تبليغاتى دشمن در به ابتذال كشاندن زنان به عنوان نيمى از پيكره جامعه، ايجاب مى كند با بازشناسى در حوزه مسائل زنان، چهره واقعى زن از ديدگاه اسلام، بهتر و بيشتر شناسايى گردد و با رويكردى اسلامی گوهر وجودی زن از حصار فکری جاهلیت قدیم و جدید رهایی یابد.

ب) ضرورت پژوهش:

سؤالات و مسايل مطرح شده در قسمت پيشين علت اساسي انگيزه نگارنده به بررسي، تحقيق و جستجو در باب اين مسأله می باشد، زيرا مصرانه اعتقاد دارم كه خداوند سبحان مبناي ارزش گذاري را در زن بودن و يا مرد بودن قرار نداده می باشد و برعكس فرموده می باشد: (انّ اكرمكم عندالله اتقاكم) آن چیز که مناط تكليف در احكام الهي و اهداف تشريع آن می باشد، بشر بودن افراد می باشد نه جنسيت آنها، و البته مسأله ديه زن مانند مسايلي می باشد كه اقتضاي آن دارد تا بار ديگر فقهاي اسلامي آن را مطرح و مورد مباحثه قرار دهند، زيرا همه آن چیز که در اين نوشتار خواهد آمد، طرح موضوعي براي بازكردن مسايل مربوط به ميزان ديه زن می باشد و شايان ذكر می باشد كه دادن رأي در اين مسأله، احتياج به بازانديشي، اجتهاد، و بازنگري مجدد از سوي فقها و مجتهدان دارد و نبايد اين توهم را به خود راه دهيم كه علما و مجتهدان بزرگوار ما با صدور حكم تنصيف ديه زن نسبت به مرد، قصد اهانت به زن يا كم كردن حقوق او و تعدي به حريم انساني و ارجمند وي را داشته اند، زيرا اين بزرگواران اهل تقوي، قابل اعتماد بوده اند و تمام سعي خود را به كار گرفته اند تا به حقيقت اين مسأله و مسايل ديگر دست پيدا كنند و با رسيدن به نتيجه مأجور هستند. از آنجا كه دين اسلام جهاني می باشد، فقه پوياي شيعه بايد با در نظر داشتن مقتضيات مكان و زمان به بازنگري در اين امور كه “ديه زن” جزء كوچكي از آن به حساب مي آيد بپردازد تا آن چیز که را كه سفارش اسلام و خداوند سبحان می باشد رعايت و عملي گردد. اميد می باشد اين پژوهش راه گشايي براي طرح و بازنگري مسأله ميزان ديه زن باشد و فقهاي عاليقدر را به بازنگري ترغيب نمايد.

ج ) هدف از پژوهش:

هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با در نظر داشتن اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با در نظر داشتن اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی می باشد،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آن چیز که را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و پژوهش گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید می باشد فعالیت آیندگان به تکامل قصور این پژوهش مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.

 د ) پرسشهای پژوهش:

1-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟

2-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر می باشد یا اینکه با در نظر داشتن اقتضای حال می توان احکام دیگری صادر نمود؟

ه ) فرضیه های پژوهش:

1-با در نظر داشتن اینکه حکمتهای معرفی شده در متن پژوهش جامع و کامل نبوده و هرکدام با در نظر داشتن شرایط امروز زنان در اجتماع و تأثیر آفرینی آنان در مشاغل گوناگون و استقلال و پیشرفت آنان در زمینه های مختلف به نوعی قابل نقض می باشد،لذا تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع نمی باشد.

2-قبول تعبدی احکام فرعی آن هم در زمینه مسائل اجتماعی بدون اینکه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت، صحیح بنظر نمی رسد و با روح اظهار احکام اسلامی که مبتنی بر مصالح مردم و جامعه می باشد و آن مصلحت نمی تواند یک امر دست نیافتنی و نامکشوف باشد،سازگاری ندارد .

و ) پیشینه پژوهش:

با در نظر داشتن اینکه عنوان موضوع از مباحث مهم فقهی که ریشه در سنت و اجماع فقهای شیعه داشته و روایاتی از ائمه معصومین در این زمینه نقل شده می باشد ، لذا کوشش گردیده که بیشتر مطالب جمع آوری شده از کتب فقها و منابع معتبر فقهی و حقوقی باشد.پس موضوع پژوهش مسبوق به تاریخ فقهی بوده و کار منسجمی در این زمینه صورت نگرفته می باشد.

ی )روش پژوهش:

با عنایت به اینکه موضوع پژوهش از عناوین فقهی می باشد برای یافتن پاسخ مناسب از روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی و فیش برداری از منابع و مقالات و کتب فقهی معتبر بهره گیری گردیده می باشد، که منابع و کتب و مقالات آن به شکلی منسجم در فهرست منابع ترتیب یافته می باشد.

تعداد صفحه :134

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***