در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه رشته کشاورزی اصلاح نباتات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه اصلاح نباتات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.»

عنوان:

تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری بلاست در ارقام برنج بروش دیالل

 

استاد راهنما:

دکتر علی مومنی

 

استادان مشاور:

1- دکتر علی اشرف جعفری 

                         2- مهندس وحید خسروی

 

نگارش:

*** 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده:

به مقصود بررسي درجه نسبي مقاومت ارقام برنج به آلوده Pyricularia grisea saa  عامل بيماري بلاست برنج، و تعيين منحني پيشرفت بيماري، مطالعات ژنتيكي و برآوردهاي وراثت پذيري و اثرات ژني و بررسي قابليت تركيب پذيري در دو آزمايش جداگانه توسط پنج رقم والد برنج با بهره گیری از طرح ديالل 5*5 در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در ايستگاه تحقيقات برنج آمل و طي سالهاي 83-1381 به اجرا درآمد. نتايج حاصل از آزمايشات حاكي از وجود تفاوت معني دار بين ارقام مورد بررسي براي صفات تيپ آلودگي، تعداد لكه، اندازه لكه، درصد سطح آلوده برگ، دوره كمون و قابليت اسپورزايي رقم طارم محلي بهمراه تلاقي (نعمت/طارم محلي) در گروه حساس و ارقام نعمت و سان هوان ژان-2 و تركيبات هيبريدي حاصل از اين دو والد در گروه مقاوم به بيماري بلاست دسته بندي شدند و منحني پيشرفت بيماري بلاست در خزانه بلاست برنج در گروه اول بيشتر بوده می باشد. نتايج حاصل از تجزيه هيمن براي صفات مورد بررسي پیش روی نژادهاي
 IA-90, IA-82, IA-89 نشان دهنده سهم بالاي اثرات افزايشي ژني در كنترل صفات تيپ آلودگي، درصد سطح آلوده برگ و سهم بالاي اثرات غالبيت در كنترل صفات دوره كمون، اندازه لكه و تعداد لكه در ارقام والد و F1 ها بوده می باشد. در تجزيه گريفينگ ميانگين مربعات مربوط به GCA و SCA بجز صفات مساحت لكه و دوره كمون در پاتوژن IA-90 ، بقيه صفات در دونژادIA-82, IA-89 در سطح آماري 1% و 5% معني دار بوده می باشد، واريته طارم محلي داراي بالاترين قابليت تركيب پذيري عمومي براي پنج صفت مورد مطالعه بيماري بلاست در شرايط گلخانه اي بوده می باشد. با در نظر داشتن نسبت GCA/SCA در صفات درصد سطح برگ آلوده و مساحت لكه درنژادهاي IA-90, IA-82 نشان دهنده سهم بالاي اثرات ژني غالبيت در كنترل اين صفت بوده می باشد.

با در نظر داشتن نتايج بدست آمده روشهاي اصلاحي بك كراس و RFLP مناسب ترين روش براي بهبود مقاومت به اين بيماري در ارقام والد و تركيبات هيبريدي برنج توصيه می گردد.

 

 1-1 مقدمه

برنج يكي از مهمترين منابع غذايي مردم جهان بوده بطوريكه 3/2 كيلوكالري انرژی مورد نياز مردم آسيا            و 3/1كيلو كالري مورد نياز مردم آمريكاي جنوبي و آفريقا از اين محصول تأمين مي گردد. اين گياه مناسب كشت در مناطق گرم و مرطوب بوده و سطح زير كشت آن در جهان بالغ بر 146 ميليون هكتار و توليد آن بيش از 520 ميليون تن در سال مي باشد برنج در ايران بر اساس آمار سال 1382 در سطحي حدود 614700 هكتار كشت شده و ميزان توليد آن درسال حدود 3300000 تن شلتوك بوده می باشد(آمار و فن آوري اطلاعات- بانك اطلاعات زراعت-1382).

ايران تنها 4/0% مساحت زير كشت برنج جهان را در اختيار دارد كه تقريباً 75% آن در استانهاي گيلان، مازندران و گلستان مي باشد (آمار و فن آوري اطلاعات- بانك اطلاعات زراعت-1382). برنج در رژيم غذايي مردم ايران اهميتي ويژه دارد و آن را بصورت هاي مختلف در برنامه غذايي خود بهره گیری مي كنند. با رشد جمعيت       و تغيير ذائقه مردم در گرايش به برنج ميزان مصرف آن نيز همچنان در حال فزوني ميباشد، و با اين طریقه احتمال مي رود كه در سالهاي آتي به عنوان منبع اصلي تأمين كالري مردم ايران مورد توجه قرار گيرد. اين محصول در حال حاضر به عنوان يكي از اقلام وارداتي مهم در بين انواع مواد غذايي به شمار مي رود، کوشش جهت حصول خودكفايي در توليد برنج  و كاهش واردات اين محصول مهم يكي از اهداف دولت مي باشد كه انشاءالله با سعي و کوشش فراوان رسيدن به اين هدف ميسر خواهد گردید. توليد برنج در نواحی گوناگون اغلب مواجه با تنش هاي زنده و غير زنده مي باشد. عواملي مثل آفات، علف هاي هرز، عوامل بيماري زا، قديمي بودن ادوات مورد بهره گیری در تبديل و عوامل اقليمي نامساعد در طول فصل عملكرد نهايي محصول را تحت تأثير قرار مي دهند. عامل بيماري بلاست برنج مهمترين بيمارگر قارچي  برنج در سطح دنياست،كه اغلب يك محدوديت مهم در توليد برنج در نواحي گرمسيري و همچنين معتدله به شمار مي رود. هر چند برآورد قابل اعتمادي ازكاهش محصول توسط اين بيماري در ايران صورت نپذيرفت  ولي ساليانه درصد بالايي از محصول توليدي برنج به علت كاشت ارقام محلي خوش طعم و بو كه اغلب حساس به اين بيماري مي باشند از بين مي رود. از آنجايكه بررسي و تحقيق پيرامون ارزيابي اجزاء مقاومت[1] به بلاست و چگونگي پيشرفت بيماري در مراحل مختلف رشدي ارقام برنج در مراحل اوليه مي باشد. لذا هدف از اين تحقيق ادامه مطالعات در اين ارتباط بوده و همچنين اهداف ذيل نيز مورد توجه مي باشند:

1- اندازه گيري و تعيين اجزاي تنوع ژنتيكي براي مقاومت به بيماري بلاست برگ برنج در ارقام برنج

2- بررسي وضعيت توسعه بيماري در ارقام و تلاقي هاي (نسل  F1 )تحت مطالعه


1-2) بررسي منابع

1-2-1) گياهشناسي و ريخت شناسي برنج:

گياه برنج از شاخه نهاندانگان، رده تك لپه اي، راسته گل پوشينه ايها، تيره گندميان[2] يا چمنيان و جنس اورايزا[3] مي باشد. گياهي يكساله، ريشه هاي آن افشان و قوي بوده و ساقه تو خالي، استوانه اي و صاف می باشد. در روي ساقه تعدادي گره كه ممكن می باشد بين 20- 10 عدد تغيير كند هست. گره ها و ميانگره ها توسط غلاف احاطه مي شوند. هر بوته برنج معمولاً 4 تا 5 پنجه توليد مي كند ارتفاع بوته برنج 50 تا 150 و گاهي 200 سانتي متر تغيير مي كند. مانند تمام گياهان خانواده غلات، در برنج نيز برگها بصورت يك در ميان و بطور متناوب در طول ساقه قرار دارند. گل آذين در برنج از نوع خوشه سنبله (پانيكول) بوده كه در انتهاي ساقه قرار دارد (خدابنده 1371, نصيری 1376, نوروزی و عارفی 1376). اجزاي اصلي خوشه شامل قاعده خوشه، محور،انشعابات اوليه و ثانويه دمگل،گلوم هاي تكامل نيافته و سنبلچه      مي باشند. سنبلچه بر روي دمگل تشكيل مي گردد هر گل بوسيله لما و پالئا كه ممكن می باشد ريشكدار يا فاقد ريشك باشد احاطه مي گردد.گل شامل مادگي،پرچمها و لوديكولها مي باشند مادگي شامل كلاله و خامه و تخمدان می باشد. كلاله پر مانند             و دوشاخه مي باشند تعداد پرچمها در برنج بر خلاف ساير غلات شش عدد مي باشد، برنج گياهي خود گشن      و حدود نيم درصد دگرگشن می باشد گلدهي يك خوشه در طي يك دوره10-7روزه انجام مي گيرد
(مامقانی 1381, يزدی صمدی و عبدميشانی 1371, پولمن 1987) ازنظرمورفولوژي مراحل رشدبرنج رابه چندفازتقسيم كرده اند:

الف) مرحله رويشي كه شامل جوانه زدن، نشاء و مرحله پنجه دهي مي باشد.

ب) مرحله زايشي شامل مرحله خوشه دهي و رسيدن می باشد گلدهي در برنج با گرده افشاني همزمان مي باشد. در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري گلدهي خوشه ها از يك سوم بالايي خوشه ها شروع شده و به سمت پائين خوشه امتداد مي يابد. گرده افشاني معمولاً از ساعت 10 صبح شروع شده و تا ساعت دو بعدازظهر بطور طبيعي ادامه مي يابد. دوره رشد گياه برنج بسته به واريته و محيطي كه درآن رشد مي كند بين سه تا شش ماه می باشد
(فرو 1987).

1-2-2) مشخصات ژنتيكي گياه برنج:

برنج به خانواده گندميان و جنس اورايزا تعلق دارد. جنس اورايزا از 25 گونه مختلف تشكيل شده كه معروفترين آنها ساتيوا و گونه گلابريما[4] می باشد كه به برنج آفريقايي معروف می باشد. اغلب برنجهاي زراعي دنيا متعلق به گونه ساتيوا[5] می باشد. اين گونه داراي 24 كرموزوم (24= x2=n2 ) و گونه هاي تتراپلوئيد آن با 48 كروموزوم
(28= x4=n2 ) نيز موجود می باشد، برنج معمولي يا اوريزا ساتيوا از لحاظ ژنتيكي شبيه به گونه هاي ديپلوئيد می باشد ولي اطلاعات ژنتيكي و سيتولوژيكي نشان  مي دهدكه اين گونه در اصل پلي پلوئيد[6]بوده و شماره كروموزوم پايه آن 5 = x  و علائم كروموزومي آن (AA, BC,D,E) مي باشد. همچنين فرض شده كه گونه اي با 5 = X كروموزوم (A,B,C,D,E)گونه ديگری که 5 = X كروموزوم داشته می باشد((A1,B1,C1,D1,E1 تركيب شده      و آمفي پلوئيد حاصل بر اثر اختلالاتي كه در ميوزآن انجام يافته،گياهي را با 12 كروموزوم توليد كرده می باشد
(5 تا از هر والد به اضافه يك كروموزوم A1 و كروموزومB ) بايد توجه داشت كه تا به حال برنجي با 5 = X  در دنيا پيدا نشده و ممكن می باشد از بين رفته باشد (ارزانی 1383, فرو 1987).

نژادهاي زراعي برنج به سه دسته تقسيم مي شوند:

1- گروه اينديكا[7] كه نژاد گرمسيري مي باشد.

2- گروه ژاپونيكا[8] كه نژاد معتدله مي باشد.

3- گروه جاوانيكا[9] يا بولو كه اين تيپ ها بر اساس عقيمي x1 هاي حاصل از تلاقي تيپ هاي مختلف دسته بندي كرده اند (عبدميشانی و بوشهری 1376).

1-3) اصلاح برنج:

بمنظور هماهنگي در امور تحقيقات و اصلاح برنج و انتقال نتايج آن به كشورهاي مختلف موسسه بين المللي تحقيقات برنج (IRRI )[10] با همكاري بنياد راكفلر و فورد در لوس بانوس[11] فيليپين در سال 1960 تأسيس گرديد    و مؤسسه مذكور در اين كشور سهم عمده اي در انقلاب سبز داشته می باشد. اين مركز در سال 1966 واريته بسيار پرمحصول و زودرس و پاكوتاه برنجIR8 را معرفي نمود، در سالهاي بعد تلاقي هاي بسيار زيادي انجام شده       و واريته هاي جديد با بهبود خواص كيفي دانه ها، مقاومت پیش روی آفات و بيماريهاي قارچي و ويروسي به وجود آمدند(يزدی صمدی و عبدميشانی1371 ).

اهداف مهم اصلاح برنج عبارتند از: 1)  تهيه و معرفي ارقام پاكوتاه كه قابليت كودپذيري بالا جهت حصول سطح بالايي از عملكرد داشته باشند 2) علاوه بر آن به حذف حساسيت به طول دوره نوري نيز توجه شده می باشد كه در نتيجه آن كشت و برداشت در هر فصل از سال، بدون در نظر داشتن فتوپريودي امكان پذير باشد. 3)  قابليت     و توانايي ژنتيكي جهت مقاومت به حمله آفات و بيماريها مي باشد و 4) تهيه و توسعه گياهاني كه به مقدار قابل توجهي داراي طول رشد كوتاه تري مي باشند.

اهداف اصلاح برنج در ايران ازدياد عملكرد، بدست آوردن واريته هاي مناسب  ازحيث دورة رشد در هر محل، بدست آوردن واريته هاي مقاوم به خوابيدگي ساقه و ريزش دانه، تهيه واريته هاي مناسب براي زراعت مكانيزه، بدست آوردن واريته هاي مقاوم به بيماريها، ايجاد واريته هاي با كيفيت مناسب براي آسياب شدن و خاصيت مطلوب پخت. جديدترين پيشرفت در اصلاح برنج توليد برنج هيبريد بوده می باشد.

1- Resistance

1-Gramineae

2-Oryza

1- O. Glaberrima                

2-Sativa                         

3-Polyploid

1- Indica                                                             

2-Japonica          

3-Javanica or Bolo

4-International rice research institute

5- Los Banos      

 

 

 

 

 

فهرست مطالب :
فصل اول (مقدمه و بررسي نوشته ها)
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….

1-2 بررسي منابع…………………………………………………………………………………………………………….
1-2-1 گياه شناسي و ريخت شناسي برنج……………………………………………………………………………
1-2-2 مشخصات ژنتيكي گياه برنج…………………………………………………………………………………..
1-3 اصلاح برنج ……………………………………………………………………………………………………………
1-4 تاريخچه بلاست………………………………………………………………………………………………………
1-4-1 عامل بيماري بلاست……………………………………………………………………………………………..
1-4-2 چرخه بيماري………………………………………………………………………………………………………
1-4-3 عامل بيماري ………………………………………………………………………………………………………
1-5 روشهاي كنترل بيماري بلاست……………………………………………………………………………………
1-6 نژادهاي فيزيولوژيك عامل بيماري……………………………………………………………………………..
1-7 ژنتيك مقاومت به بيماري………………………………………………………………………………………….
1-8 اثر متقابل ژن در برابر ژن…………………………………………………………………………………………..
1-9 بررسي نوشته ها……………………………………………………………………………………………………….
فصل دوم (مواد و روشها)
2-1 مواد گياهي مورد بهره گیری و پاتوژنها……………………………………………………………………………..
2-2 محيط كشت اختصاصي RBAS……………………………………………………………………………….
2-3 تهيه سوسپانسيون اسپور……………………………………………………………………………………………..
2-4 آماده سازي گياهان آزمايشي …………………………………………………………………………………….
2-5 ماية زني بلاست برگ……………………………………………………………………………………………….
2-6 اندازه گيري اجزاي مقاومت به بيماري و سنجش بيماري………………………………………………….
2-7 بررسي مزرعه اي …………………………………………………………………………………………………….
2-7-1 نحوة دورگ گيري برنج……………………………………………………………………………………….
2-8 تجزيه هاي آماري……………………………………………………………………………………………………
2-8-1 آزمون معتبر بودن فرضيات هيمن…………………………………………………………………………….
2-8-2 تجزيه گرافيكي …………………………………………………………………………………………………..
2-8-3 برآورد اجزاي واريانس…………………………………………………………………………………………
2-8-4 ميانگين درجه غالبيت……………………………………………………………………………………………
2-8-5 نسبت ژنهايي كه داراي اثرات مثبت و منفي در والدين هستند……………………………………….

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-8-6 نسبت ژنهاي غالب به مغلوب در والدين……………………………………………………………………
2-8-7 جهت غالبيت ……………………………………………………………………………………………………..
2-8-9 وراثت پذيري ……………………………………………………………………………………………………..
2-8-10 تجزيه واريانس قابليتهاي تركيب پذيري………………………………………………………………….
2-8-10-1 محاسبه اجزاي واريانس ژنتيكي…………………………………………………………………………
فصل سوم (بحث و نتايج)
3-1 وضعيت والدين و نتاج F1 آنها…………………………………………………………………………………..
3-2 مطالعات ژنتيكي و برآوردهاي وراثت پذيري و اثرات ژني براي خصوصيات بيماري بلاست برگ در طرح ديالل بروش هيمن……………………………………………………………………………………….
3-3 بررسي قابليت تركيب پذيري صفات مهم بيماري…………………………………………………………..
3-4 روشهاي اصلاحي ……………………………………………………………………………………………………
3-5 مطالعه و ارزيابي مقاومت بيماري بلاست در اراقام مختلف برنج و F1 ها در شرايط گلخانه اي و مزرعه اي……………………………………………………………………………………………………………………

 

فهرست جداول 
3-1 تجزيه واريانس  و تخمين ضرايب تنوع ژنتيكي (GCV) و فنوتيپ (PCV) و متوسط بازدهي ژنتيكي…………………………………..
3-2-1 آزمون هاي فرض براي صفات مورد بررسي در بيماري بلاست برنج در طرح ديالل بروش هيمن……………………………………….
3-2-2 برآورد اجزاء ژنتيكي پیش روی نژاد IA-89 براي خصوصيات مهم بيماري بلاست برنج در طرح ديالل بروش هيمن………………
3-2-2 برآورد اجزاء ژنتيكي پیش روی نژاد IA-82 براي خصوصيات مهم بيماري بلاست برنج در طرح ديالل بروش هيمن………………
3-2-2 برآورد اجزاء ژنتيكي پیش روی نژاد IA-90 براي خصوصيات مهم بيماري بلاست برنج در طرح ديالل بروش هيمن………………

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-2-3 آزمون t براي پارامترهاي ژنتيكي (E, h2,F, H2,H1, D) صفات مورد بررسي در بيماري بلاست برنج در طرح 5*5 ديالل به روش هيمن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-2-4 وضعيت درجه غالبيت و نسبت فراواني هاي آلل غالب به مغلوب در اجتماع والدين در تلاقي دي آلل 5*5………………………….
3-3-1 تجزيه واريانسي قابليت هاي تركيب پذيري و نسبت msGCA/msSCA براي صفات مورد بررسي بيماري بلاست برنج در طرح ديالل به روش گريفينگ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-3-2 برآوردهاي مقادير قابليت پذيري عمومي (GCA) ارقام برنج براي صفات مورد بررسي  بيماري بلاست در طرح ديالل بروش گريفينگ….
3-3-3 برآوردهاي مقادير قابليت تركيب پذيري خصوصي ارقام برنج براي صفات مورد بررسي  بيماري بلاست برگ برنج در طرح ديالل بروش گريفينگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-3-4 مقادير قابليت تركيب پذيري عمومي و خصوصي، افزايشي و غالبيت براي صفات مورد بررسي بيماري بلاست برنج پیش روی سه نژاد IA-90, IA-89, IA-82 در طرح ديالل به روش گريفينگ……………………………………………………………………………………
3-3-5: برآوردهاي مقادير ضرايب همبستگي بين GCA براي كليه صفات مورد بررسي بيماري بلاست و همبستگي ساده براي 5 والد طرح…………………………..
3-5-1 تجزيه واريانس والدين و اثر متقابل نژاد هاي IA-89, IA-82, IA-90 با ژنوتيپ والدين در شرايط گلخانه اي………………..
3-5-2 تجزيه واريانس F1 ها و اثر متقابل سه نژاد IA-82, IA-89, IA-90 در شرايط گلخانه اي…………………………………………..
3-5-3 تجزيه واريانس سطح زير منحني توسعه بيماري در خزانه بلاست برنج…………………………………………………………………………..
3-5-4  واكنش ارقام مورد آزمايش پیش روی نژاد IA-82 براي صفات مورد بررسي در شرايط گلخانه اي……………………………………
3-5-4 واكنش ژنو تيپ هاي مورد آزمايش پیش روی نژاد IA-89 براي صفات مورد بررسي در شرايط گلخانه اي…………………………
3-5-4 واكنش ژنو تيپ هاي مورد آزمايش پیش روی نژاد IA-90 براي صفات مورد بررسي در شرايط گلخانه اي…………………………
3-5-5 مقايسه ميانگين دانكن براي صفات مورد بررسي  پیش روی سه نژاد IA-90  IA-82, IA-89  در سطح 1%……………………….
3-5-7 همبستگي بين صفات تيپ آلودگي، تعداد لكه، درصد آلوده سطح برگ، اندازه لكه، دوره كمون و قابليت اسپورزايي پیش روی نژاد IA-82 در شرايط گلخانه اي……………………………………………………………………………………………………………………………………
3-5-8 همبستگي بين صفات تيپ آلودگي، تعداد لكه، درصد آلوده سطح برگ، اندازه لكه، دوره كمون و قابليت اسپورزايي پیش روی نژاد IA-89 در شرايط گلخانه اي……………………………………………………………………………………………………………………………
3-5-9 همبستگي بين صفات تيپ آلودگي، تعداد لكه، درصد آلوده سطح برگ، اندازه لكه، دوره كمون و قابليت اسپورزايي پیش روی نژاد IA-90 در شرايط گلخانه اي……………………………………………………………………………………………………………………………
3-5-10 قابليت اسپورزايي(تعداد اسپوردر واحد وزن تر)براي ارقام و هيبريدهاي برنج مايه زني شده با نژاد هاي 90-IA و IA-89 و IA-82……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-5-11 سطح زير منحني توسعه بيماري بلاست برگ ارقام والدي و F1 هاي مورد بررسي در خزانه بلاست برنج…………………………..
3-5-12 مقايسه ميانگين دانكن AUDPC در خزانه بلاست در سطح 1%………………………………………………………………………………..
3-5-13 همبستگي بين صفات مورد بررسي والدين پیش روی سه نژادIA-90, IA-89,IA-82 در شرايط گلخانه اي…………………….
3-5-14  همبستگي بين صفات مورد بررسيF1 ها پیش روی سه نژاد IA-90, IA-89, IA-82 در شرايط گلخانه اي…………………..
3-5-15 همبستگي بين صفات مورد بررسي در شرايط گلخانه اي با سطح زير منحني توسعه بيماري بلاست در خزانه بلاست پیش روی نژاد IA-90…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-5-16 همبستگي بين صفات مورد بررسي در شرايط گلخانه اي با سطح زير منحني توسعه بيماري بلاست در خزانه بلاست پیش روی نژاد IA-89…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-5-17 همبستگي بين صفات مورد بررسي در شرايط گلخانه اي با سطح زير منحني توسعه بيماري بلاست در خزانه بلاست پیش روی نژاد IA-82…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    57

فهرست نمودار 
نمودار 3-2-1 صفت تيپ آلودگی پیش روی نژاد IA-90…………………………………………………………………
نمودار 3-2-2 صفت تعداد لکه پیش روی نژاد IA-90 ………………………………………………………………………
نمودار 3-2-3 صفت درصدآلودگی سطح برگ پیش روی نژاد IA-90 ………………………………………….
نمودار 3-2-4 صفت اندازه لکه پیش روی نژاد IA-90 ……………………………………………………………………..
نمودار 3-2-5 صفت دوره کمون پیش روی نژاد IA-90…………………………………………………………………..
نمودار 3-2-6 صفت تيپ آلودگی پیش روی نژاد  IA-89……………………………………………………………….
نمودار 3-2-7 صفت تعداد لکه پیش روی نژاد  IA-89……………………………………………………………………..
نمودار 3-2-8 صفت درصد آلودگی سطح برگ پیش روی نژاد  IA-89………………………………………..
نمودار 3-2-9 صفت اندازه لکه پیش روی نژاد  IA-89……………………………………………………………………..
نمودار 3-2-10 صفت دوره کمون پیش روی نژاد  IA-89……………………………………………………………….
نمودار 3-2-11 صفت تيپ آلودگی پیش روی نژاد  IA-82………………………………………………………………
نمودار 3-2-12 صفت تعداد لکه پیش روی نژاد  IA-82……………………………………………………………………
نمودار 3-2-13 صفت درصد آلودگی سطح برگ پیش روی نژاد  IA-82………………………………………..
نمودار 3-2-14 صفت اندازه لکه پیش روی نژاد  IA-82…………………………………………………………………..
نمودار 3-2-15 صفت دوره کمون پیش روی نژاد  IA-82……………………………………………………………….
نمودار 3-5-1 سطح زير منحنی توسعه بيماری بلاست در پنج رقم والد و ده F1 در خزانه بلاست….
نمودار 3-5-2 سطح زير منحنی توسعه بيماری بلاست در پنج رقم والد در خزانه بلاست………………
نمودار 3-5-3 سطح زير منحنی توسعه بيماری بلاست در ده F1 در خزانه بلاست………………………

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :128

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com